SFS 1981:1088

811088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1088 Lag

utkom från trycket

om ändring i rättegångsbalken;

den 15 december 1981

Utfärdad den 26 novembe r 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättegån gsbalken

dels att 3 kap. 6 §, 54 kap. 13 §, 55 kap. 4, 7 och 11 §§ samt 56 kap. 4 och

7 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall inforas en ny pa ragraf, 54 kap. 12 §, av nedan an­

givna lydelse.

3 kap.

6

Avdelning av högsta domstolen är domför med fem leda möter. Vid

prövning av ansökningar om resning eller återställande av försutten tid el­
ler av besvär över domvilla är avdelningen domför med tre ledamöter, om
prövningen är av enkel beskaffenhet. Detsamma gäller vid prövning av frå­

gor om häktning och reseförbud. Flera än sju ledamöter får inte sitta i rä t­
ten.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall tre ledamöter delta.

�r tillståndsfrågan av enkel beskaffenhet får den avgöras av en ledamot.

Frågor om prövningstillstånd som har förklarats vilande enligt 54 kap. 11 §

första stycket avgörs dock av de ledamöter som prövar målet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse och prövning av frå­

gor som avses i 55 kap. 8 § andra stycket första och andra meningarna är
avdelningen domför med en ledamot.

54 kap.

12

Vid avg örandet av om prövningstillstånd skall meddelas behöver

hänsyn tas endast till omständigheter som har åberopats av sökanden.

13 §⬢' Förs i mål eller ärende, som väckts vid u nderrätt, talan mot hov­

rätts beslut, som ej är slutligt, och har ej i anledning av talan mot hovr ät­

tens dom eller slutliga beslut meddelats prövningstillstånd, som enligt 1 1 §

andra stycket gäller även beslutet, tillämpas 9- 12 §§.

2166

' Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, r.skr44.

^ Senaste lydelse 1974:573.

^ Förutvarande 12 § upphävd genom 1971:218.

" Senaste lydelse 1971:218.

¬

background image

Sä kap.

SFS 1981:1088

4 §® I revisionsinlagan skall revisionskäranden uppgiva;

1. den dom, mot vilken talan föres;

2. grunderna för revisionstalan med angivande, i vilket avseende hov­

rättens domskäl enligt kärandens mening äro oriktiga; samt

3. i vilken del domen överklagas och den ändring i dom en, som käran­

den yrkar.

Erfordras prövningstillstånd, skall käranden i revisionsinlagan ange de

omständigheter han åberopar till stöd för att sådant tillstånd skall medde­
las.

Käranden skall i revisionsinlaga n uppgiva de bevis han vill åberopa och

vad han vill styrka med varje särskilt bevis. I tvis temål skall käranden, om
beviset ej tidigare förebragts, uppgiva anledningen härtill. �&beropar käran­

den skriftligt bevis, som ej tidigare förebragts, skall det i huvud skrift eller

styrkt avskrift fogas vid revisionsinlagan. I revisionsinlagan skall käranden
ock angiva, om han vill, att motparten eller i brottmål målsägande eller den

tilltalade skall infinna sig personligen vid huvudförhandling i högsta dom­

stolen.

�r i brottmål d en tilltalade anhållen eller häktad, skall det angivas.
Revisionsinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av käranden eller

hans ombud.

7 § Uppfyller revisionsinlagan ej föreskrifterna i 4 § första, tredje eller
femte stycket eller är den eljest ofullständig, skall högsta domstolen före­
lägga revisionskäranden att avhjälpa bristen.

Efterkommes ej foreläggande och består bristen däri, att inlagan ej inne­

håller bestämt yrkande eller att grunderna för revisionstalan ej äro tydligt
angivna, eller är bristen eljest så väsentlig, att inlagan är otjänlig som

grund för rättegång i högsta domstolen, skall revisionstalan avvisas,

11 § Erfordras prövningstillstånd, skall högsta domstolen sedan skrift­

växlingen har avslutats bestämma om sådant tillstånd skall meddelas. När

det finns skäl till det får frågan tas upp trots att skriftväxling inte har ägt

rum.

56 kap.

4 §® I besvä rsinlagan skall klaganden uppgiva:

1. det beslut, mot vilket talan föres;

2. grunderna för besvärstalan; samt

3. den ändring i bes lutet, som klaganden yrkar.
Erfordras prövningstillstånd, skall klaganden i besvärsinlagan ange de

omständigheter han åberopar till stöd för att sådant tillstånd skall medde­

las.

® Senaste lydelse 1971:218.

® Senaste lydelse 1971:218.

2167

¬

background image

\

SFS 1981:1088

Klaganden skall i besvärsinlagan uppgiva de bevis han vill åberopa

vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis, som ej tidi

förebragts, skall i huvudskrift eller styrkt avskrift fogas vid besvärsihla

gan.

Besvärsinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller

hans ombud.

7 § Uppfyller besvärsinlagan ej föreskrifterna i 4 § första, tredje eller
Qärde stycket eller är den eljest ofullständig, skall högsta domstolen före­
lägga klaganden att avhjälpa bristen.

o

Efterkommes ej föreläggande och består bristen däri, att inlagan ej inne-l

håller bestämt yrkande eller att grunderna för besvärstalan ej äro tydligt

angivna, eller är bristen eljest så väsentlig, att inlagan är otjänlig som

grund för rättegång i högsta dom stolen, skall besvärstalan avvisas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Den nya 54 kap. 12 § gäller ej

om fullföljd ha r ägt rum dessförinnan.

f

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.