SFS 1981:1065

811065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1065

Utkom från trycket

den 8 december 1981

2020

Lag

om

utfärdad den 26 november 1981.

Enligt riksdagens besluU föreskrivs att 5 kap. 9 § rättegångsbalken skall

ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

9

Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid

rättens sammanträden och att meddela de föreskrifter som behövs. Han
får utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder otillbör­

ligt. Han får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika
trängsel. Rätten får förbjuda att annan tar upp förhör på fonetisk väg, om

det kan antas att upptagningen så besvärar den som hörs att det blir till

men för utredningen. Fotografi får inte tas i rättssalen.

Om någon som har utvisats tränger sig in i rättssalen eller om någon i öv­

rigt inte lyder en tillsägelse som har meddelats för att upprätthålla ordning­

en får rätten förordna att han omedelbart skall tas i häkt e och kvarhållas
där så länge sammanträdet varar, dock inte längre än tre dagar.

Om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar finns särskilda före­

skrifter.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81: 114, JuU 1981/82:7. rskr 34.

^ Senaste lydelse 1980:262.

b

⬢b

G'

CJ

til

b

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.