SFS 1981:1093

811093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1093 Lag

Utkom från trycket

den 15 december 1981

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 3 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 1 § och 30 kap. 6 § rätte­

gångsbalken skall ha nedan an givna lydelse.

6 kap.

1

Protokoll skall föras för varje mål sä rskilt.

�ver handläggning, som företages av lagfaren domare ensam eller av

tjänsteman vid domstolen och ej sker vid sammanträde för förhandling, va­
re förande av protokoll ej erforderligt. Vid måls avskrivnin g, som ej sker i
samband med förhandling, erfordras ej heller protokoll.

När dom i brottmål vid underrätt utfärdas i förenklad form enlig t 30 kap.

6 § får i stället för protokoll föras anteckningar enligt de närmare föreskrif­

ter, som meddelas av regeringen.

30 kap.

6

Har den tilltalade erkänt gärningen och bestäms brottspåföljden till

annat än fängelse eller till fängelse i högst sex månader, får domen utfärdas

i förenklad form. Do m, varigenom högre rätt fastställer lägre rätts dom, får

också utfärdas i förenklad for m.

2172

' Prop. 1980/81:175, JuU 1981/82:6. rskr 33 .

^ Senaste lydelse 1974:573.
⬢⬢'Senaste lydelse 1969:101,

¬

background image

Förs i målet talan om enskilt anspråk i anledning av brott, gäller vad som

SFS 1981; 1093

sägs i första stycket första meningen endast om den tilltalade medger an­
språket eller om rätten finner saken vara uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.