SFS 1982:1114

821114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1114

om ändring i rättegångsbaSken;

Utkom från trycket

den 23 december 1982

Utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap, 7 § rättegångsbalken skall

ha nedan angivna lydelse.

8 kap.
7

Advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som eljest

förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. �ro omständigheter­

na mildrande, må i stället varning tilldelas honom.

�&sidosätter eljest advokat de plikter, som åvila honom som advokat, må

varning eller erinran meddelas honom. �ro omständigheterna synnerligen

försvårande, må han uteslutas ur samfundet.

Tilldelas a dvokat varning, får han, om särskilda skäl föreligger, även

åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst
femtontusen kronor.

Frågor om uteslutning som nu sagts, varning, straffavgift eller erinran

prövas av samfundets styrelse eller, i den mån så bestämts i stadgarna, av

annat samfundets organ. Har prövningen av sådana frågor överlämnats till
ett sådant organ, är en advokat skyldig att lämna detta organ de uppgifter
som behövs för prövningen.

Upphör advokat att vara svensk medborgare eller inträder beträffande

honom sådan omständighet, att han enligt 2 § andra eller tredje stycket

icke må antagas till ledamot av samfundet, vare han skyldig att genast

utträda; gör han det ej, förordne styrelsen om hans uteslutning. Samma lag
vare, om advokat flyttar ur riket och styrelsen ej medgiver, att han må
kvarstå såsom ledamot av samfundet.

I beslut, varigenom någon uteslutits ur samfundet, må förordnas, att

beslutet genast skall gå i verkställighet.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket tredje meningen må ej

åtalas av annan än justitiekanslem. �&tal må väckas endast om det är

påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Bestämmelsen i 7 § om

straffavgift tillä mpas dock inte i fråga om förhållande som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck
(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:42. JuU 12, rsla 84.

^ Senaste lydelse 1980; 101.

2815

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.