SFS 1983:154

830154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:154

Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 rättegångsbalken;

den 12 april 1983

utfärdad den 24 mars 1983.

ha nedan angivna lydelse .

' Prop. 1982/83:61, JuU 19, rskr 172.

358

" -Senaste lydelse 1979:242.

Ht.

«£".

Si.

Hill

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 31 kap. 1 § rättegångsbalken skall

'i fj

.KZQ

:5W

31 kap.

1

Domes i mål, vari åklagare för talan, den tilltalade för brottet, skall

han till statsverket återgälda vad enligt rättens beslut av allmänna medel

c-i

utgått för hans inställelse vid rätten under förundersökningen, till vittne

eller sakkunnig eller eljest för bevisning under förundersökningen eller i

rättegången samt i ersättning till försvarare så ock statsverkets kostnad för
hans hämtande till rätte n. Den tilltalade vare dock ej ersättningsskyldig för

||

kostnad, som icke skäligen varit påkallad f ör utredningen, eller för kost-

^

nad, som vållats genom vårdslöshet eller försummelse av annan än den
tilltalade, hans ombud eller av honom utsedd försvarare. Han vare ej heller

i annat fall än som sägs i 4 § första sty cket skyldig att betala mera än som
motsvarar det för honom gällande maximibeloppet för rättshjälpsavgift vid

allmän rättshj älp enligt rättshjälpslagen (1972:429).

Vad den tilltalade enligt första stycket skall återgälda får jämkas eller

Ull

¬

background image

eftergivas, om skäl hä rtill föreligger med hänsyn t ill den tilltalades brotts-

SFS 1983:154

lighet eller hans personliga och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ersätta under­

stiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall ersättningsskyldighet inte

åläggas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1 983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.