SFS 1983:91

830091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1983:91

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

beslutad den 23 februari 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 6 § rättegångsbalken skall

ha nedan angivna lydelse.

8 kap.

6

Tillsyn över advokatväsendet utövas av advokatsamfundets styrel­

se; den har ätt tillse, att advokat såväl vid utförande av talan inför domstol
som i sin övriga verksamhet fyller de plikter, som åvila honom. Advokat

vare skyldig att lämna styrelsen de uppgifter, som erfordras för denna

tillsyn.

Justitiekanslem äge att hos styrelsen eller, i den mån så bestämts i

stadgarna, hos annat samfundets organ påkalla åtgärd mot advokat, som
åsidosätter sin plikt eller ej längre är behörig att vara advokat.

Den som har deltagit i handläggningen av ett tillsynsärende hos advokat­

samfundet far inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om någons
personliga eller ekonomiska förhållanden.

den 15 mars 1983

Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:42, KU 18, rskr 135.

^ Senaste lydelse 1963:149.

253

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.