SFS 1983:497

830497.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:497

Lag

Utkom från trycket

om ändring i rättegångsbalken;

den 17 juni 1983

Utfärdad den 2 ju ni 1983.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att i 36 kap. 5 och 8 §§ samt 49 kap.

4 § rättegångsb alken^ ordet "taltidningar" skall bytas ut mot "r adio- och
kassettidningar".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 83.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83; 137, K U 34. rskr 333.

^ Senas te lydelse av

36 kap.5 § 1982:522

36 kap.8 § 1982:522

1214

49 kap. 4 § 1982:522.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.