SFS 1983:999

830999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:999

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den 23 december 1983

utfärdad den 15 decemb er 1983.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs i fråga om rättegångsbalken^

dels att 7 kap. 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 5 § skall ha nedan angivna lydelse.

7 kap.

5

Riksåklagaren och statsåklagare får överta uppgifter som tillkom­

mer lägre åklagare. Riksåklagaren och, i den omfattning regeringen be­

stämmer, statsåklagare far förordna extra åklagare att föra talan vid under­

rätt eller ho vrätt. Riksåklagaren får vidare förordna extra åklagare att föra
talan vid högsta do mstolen, om talan fullföljts endast av enskild part.

Biträdande åklagare må i den omfattning, som bestämmes i instruktion,

utföra uppgift, som tillk ommer åklagare, hos vilken han är anställd. Väck-

' Prop. 1982/83: 158, JuU 1983/84 :6, rskr 35.

^ Senaste lydelse av 7 kap. 7 § 196 4: 330.

' Senaste lydelse 1947:616.

2631

¬

background image

SFS 1983:999

ande eller fullföljande av åtal i högsta domstolen må dock ej beslutas av

j

annan än riksåklagaren.

p

⬢:}

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

(?

Gösta Welander

(3

(Justitiedepartementet)

<j

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.