SFS 1984:388

840388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:388

om äEdrmg i rältegåiiigsbalkeEi;

utkom från trycket

den 19juni 1984

Utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 9 § och 28 kap. 2 §

rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

7 kap.

9

Vad i 6 § är stadgat om allmän åklagare äge motsvarande tillämpning

beträffande polismyndighet, så ock beträffande polisman, som har att

' Prop. 1983/84:111, JuU 27, rskr331.
^ Senaste lydelse 1968:193. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

967

¬

background image

SFS 1984:388

vidtaga åtgärd eller meddela beslut enligt denna balk, varvid dock fråga om

jäv prövas av polismyndigheten.

28 kap.

2 § För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas,

hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvi-

sitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företagas hos honom, så
ock hos annan, om synnerlig anledning förekommer, att den sökte uppe­

håller sig där.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

(iS3/

i(lJ^

fc-y

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.