SFS 1984:955

840955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 13 december 1984.

t

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 kap. 9 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1984:955

Utkom från trycket

den 20 december 1984

23 kap.

9 § Den som inte är anhållen eller häktad är inte skyldig att stanna kvar
för förhör längre än sex timmar. �r det av synnerlig vikt, att den som kan

misstänkas för brottet är tillgänglig för fortsatt förhör, är han skyldig att

stanna kvar ytterligare sex timmar.

Den som är under femton år är inte skyldig att stanna kvar för förhör

längre än tre timmar. Om det är av synnerlig vikt för utredningen, är den

hörde skyldig att kvarstanna ytterligare tre timmar.

Prop. 1983/84: 187, JuU 19 84/85: 6, rskr 37.

2025

¬

background image

SFS 1984:955

Sedan förhöret avslutats eller tiden, då den hörde är skyldig att stanna

kvar, utgått, får han omedelbart avlägsna sig. Utan synnerliga skäl får det
inte krävas att han infinner sig till nytt förhör tidigare än tolv timmar
därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.