SFS 1985:13

850013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:13

Utkom från trycket

den 29 januari 1985

Lag

om äedrmg i rättegångsbalken;

utfärdad den 17 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 20 kap. 7 § och 23 kap. 4 a § skall ha nedan angivna lyde lse,
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 20 kap . 7 b §, av nedan

angivna lydelse.

20 kap.
7

�&klagare får besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse)

under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej

åsidosätts:

1. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än

böter,

2. om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns

särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

3. om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för

detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande b rottet,
eller

4. om brottet uppenbarligen begåtts under inflytande av sådan själslig

abnormitet, som avses i 33 kap. 2 § brottsbalken, samt psykiatrisk vård

eller vård enligt lagen (1967:940 ) angående omsorger om vissa psykiskt

utvecklingsstörda kommer till stånd utan lagföring.

�&tal får underlåtas i andra fall än som nämns i första stycket, om det av

särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla
den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omstän­
digheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks.

7 b § Ett beslut om åtalsunderlåtelse får återkallas, om särskilda omstän­
digheter föranleder det.

23 kap.
4 a

Förundersökning får vidare läggas ned

1. om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimlig t

förhållande till saken s betydelse och det dessutom kan ant as att brottet i

händelse av lagföring inte skulle leda till någon svårare påföljd än böter,

eller

2. om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till f öljd

av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 k ap. eller om särskild åtals­

prövning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts

genom att förundersökningen läggs ned.

40

' Prop. 1984/85:3, JuU 10, rskr 72.

^ Senaste lydelse 1981:1285.

' Senaste lydelse 1982: 154.

¬

background image

,0m förutsättningar för att lägga ned en förundersökning enligt första

sps 1985:13

stycket föreligger redan innan en sådan har inletts, får det beslutas att
förundersökning inte skall inledas.

Beslut enligt denna par agraf meddelas av åklagare.

Denna lag träder i kraft den 1 april 198 5.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.