SFS 1985:374

850374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:374

om ändring i rättegångsbaJken;

utkom från trycket

den I2juni 1985

utfärdad den 23 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

36 kap.

5

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 k ap. 1 § sekretess lagen

(1980:100) eller bestämmelse, till vilk en hänvisas i något av dessa lagrum,
ej äger lämna uppgift må ej höras som vittne därom utan tillstånd från den

myndighet i v ars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Ej heller må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska,

kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, landstings­
kommun, församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden höras

angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts dem eller
de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag medgivet eller den, till

vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne om

vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre parten med­

giver, att det må yppas.

Utan hinder av vad i andra eller tredje stycket sägs vare annan än

försvarare skyldig att avgiva utsaga i mål angåen de brott, för vilket icke är
stadgat lindrigare straff än fängelse i två å r.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i såd ant
samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något
som han vid enskilt skriftermål eller under själavårdande samtal i övrigt
har erfarit.

' Prop. 1984/85: 167, K U 33, rskr 294.

^ Senaste lydelse 1983:497.

¬

background image

SFS 1985:374

Den som har lystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 9 §

radioansvarighetslagen (1966:756), i § lagen (1982:460) om ansvarighet

för närradio eller 11 eller 16 § lagen (1982:521) om a nsvarighet för radio-
och kassettidningar får höras som vittne om förhållanden som tystnads­

plikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 5.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner

(Justitiedepartementet)

r

[31

rJL

cc

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.