SFS 1985:657

850657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

,1

^

Lag

^

^

SFS 1985:657

X

om äiadlr�0ing i rättegångsbalkeE;

utkom från trycket

den 9 juli 1985

Utfärdad den 19 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

36 kap.
5

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretess lagen

(1980; 100) eller bestämmelse, till vilken hänvisas i något av d essa lagrum,

ej äger lämna uppgift må ej höras som vittne därom utan tillstånd från den

myndighet i var s verksamhet uppgiften har inhämtats.

Ej heller må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska,

kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, landstings­

kommun, församling eller kyrklig samfallighet, eller deras biträden höras

angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts dem eller
de i samband därmed erfarit, med mindre det är i la g medgivet eller den, till

vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill. Den som till följd

av 9 kap. 4 § sekretes slagen inte får lämna uppgifter som avses där får inte

höras som vittne om dem, utan att det är medgivet i lag eller att den till vars

förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne om

vad för up pdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre parten med­

giver, att det må yppas.

Utan hinder av vad i andra eller tredje stycket sägs vare annan än

försvarare skyldig att avgiva utsaga i mål angåe nde brott, för vilket icke är

stadgat lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i så dant
samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något
som han vid en skilt skriftermål eller under själavårdande samtal i ö vrigt

har erfarit.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 9 §

radioansvarighetslagen (1966:756), 1 § lagen (1982:460) om ansvarighet

för närradio eller 11 eller 16 § lagen (1982:521) om ansvarighet för radio-

och ka ssettidningar får höras som vittne om förhållanden som tystnads­

plikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1984/85:133, KU 29, rskr 396.

Senaste lydelse 1985:374.

48-SFS 1985

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.