SFS 1985:415

850415.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:415

Utkom från trycket

den 13 juni 1985

Lag

om ändring 1 rättegångsbalken;

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fr åga om rättegångsbalken

dels att nuvarande 2 kap. 4 a

skall betecknas 2 kap. 4 b §,

dels att 1 kap. 8 § och 49 kap. 4 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 7 §, 2 kap. 4 a §

och 4 kap. 10 a §, av nedan angivna lydelse.

1046

1 kap.
7

Det ankommer företrädesvis på de tingsrätter som regeringen be­

stämmer att pröva vidlyftiga eller annars särskilt krävande mål om allmänt

åtal i vilka bedömningen av ekonomiska eller skatterättsliga förhållanden

har väsentlig betydelse. Regeringen bestämmer dessa tingsrätters dom­

kretsar i fråga om sådana mål.

När en tingsrätt handlägger mål med stöd av första stycket far den som

är nämndeman vid en annan tingsrätt där målet skulle ha kunnat handlä g­

gas anlitas som nämndeman.

8 §⬢' Utöver vad som följer av 3 § får i en tingsrätt, som avses i 7 §, vid

prövning av där avsedda mål såsom särskilda ledamöter ingå, var för sig

eller tillsammans,

1. en person som förord nats som ekonomisk expert enligt 4 kap. 10 a §,

' Prop. 1984/85: 178. JuU 39, rskr 360.

^ Senaste lydelse 1976: 560.

' Förutvarande 1 kap. 7 § upphävd genom 1975:502.

" Senaste lydelse 1969: 244.

¬

background image

om det finns behov av särskild fackkunskap inom rätten i fråga om ekono-

spg 1985; 415

miska förhållanden,

2. en person som är eller har varit lagfaren domare i allmän fö rvaltnings­

domstol, om det finns behov av särskild fackkunskap inom rätten i fråga
om skatterättsliga förhållanden.

Deltar särskild ledamot vid huvudförhandlingen, gäller i fråga om antalet

nämndemän 3 § andra stycket andra och tredje meningarna.

Om särskild sammansättning av tingsrätt vid behandling av vissa mål

gäller i övrigt vad därom är stadgat.

2 kap.
4 a § Utöver vad som följer av 4 § får i hovrätten som särskilda leda­
möter ingå, var för sig eller tillsammans,

1. en person som förordnats som ekonomisk expert enligt 4 kap. 10 a §,

om det finns behov av särskild fackkunskap inom hovrätten i fråga om
ekonomiska förhållanden,

2. en person som är eller har varit lagfaren domare i allmän förvaltnings­

domstol, om det finns behov av särskild fackkunskap inom hovrätten i

fråga om skatterättsliga förhållanden.

4 kap.

10 a § Regeringen förordnar för tre år i sänder dem som skall tjänstgöra

som ekonomiska experter enligt I kap. 8 § och 2 kap . 4 a §. Under treårs­

perioden får vid behov ytterligare personer förordnas för återstående del

av perioden. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av
ett mål en omständighet som medför att förordnandet skall upphöra att
gälla, skall förordnan det oberoende därav anses ha fortsatt giltighet såvitt
avser det pågående målet.

Den som skall tjänstg öra som ekonomisk expert skall vara svensk med­

borgare och får ej vara omyndig eller i konku rstillstånd.

49 kap.
4

Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt,

om rätten

1. avvisat ombud, biträde eller försvarare eller ogillat ett yrkande här­

om;

2. ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rättegång­

en;

3. förelagt en part eller någon an nan att förete skriftligt bevis eller att

tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller också enligt 3 kap. 3 § 5
tryckfrihetsförordningen, 9 § första stycket 5 radioansvarighetslagen
(1966:756) eller 11 § 5 lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kas­

settidningar funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där

lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran;

' Senaste lydelse 1983; 497.

1047

¬

background image

SFS 1985:415

4. utlåtit sig angående ådömande av förelagt vite eller häkte eller om

ansvar för förseelse i rättegången eller angående skyldighet för någon, som

ej är part eller intervenient, att gottgöra i rättegången vålla d kostnad;

5. utlåtit sig ang ående ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare,
vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient;

6. utlåtit sig i tvistemål angående kvarstad eller annan åtgärd enligt 15

kap. eller i brottmål angående häktning eller åtgärd, som avses i 2 5-28
kap.;

7. avslagit begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag

förordnat annan än part föreslagit;

8. utlåtit sig i annat fa ll än som avses i 5 eller 7 i f råga som gäller allmän

rättshjälp; eller

9. avslagit begäran om rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller om ersätt­

ning eller förskott till part, som åtnjuter sådan förmån.

Särskild talan skall föras genom besvär. �r fråga om beslut, som avses i

1, 2, 3, 7, 8 eller 9, åligge den som vill föra talan att, om beslutet meddelats

vid sammanträde för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den

dag, då han erhöll del där av, anmäla missnöje; försummas det, äge han ej

vidare rätt till talan. Rätten pröve genast, om anmälan rätteligen gjorts.

I fråga om missnöjesanmälan av myndigheter, som enligt lag eller för­

ordnande med stöd av lag är behöriga at t överklaga beslut som avses i
andra stycket, gäller följande. Har beslutet meddelats vid sammanträde för

förhandling vid vilken myndigheten inte har varit företrädd, skall missnö je

anmälas senast en vecka från dagen för beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.