SFS 1985:1058

851058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:1058 Lag

Utkom från trycket

om äedriiig i rättegångsbalken;

den 30 december 1985

utfärdad den 17 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

36 kap,
5

Den som till f öljd av 2 ka p. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen

(1980; 100) eller bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum,
ej äger lämna uppgift må ej höras som vittne därom utan tillstånd från den

myndighet i vars verksamhet uppgiften har inh ämtats.

' Prop. 1984/85; 208, KU 198 5/86:7, rskr. 74.

2324

^ Senaste lydelse 1985: 657.

¬

background image

Ej heller må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska,

SFS 1985:1058

kurator vid f amiljerådgivningsbyrå, som drives av kommun, landstings­
kommun, församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden höras

angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts dem eller
de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag medgivet eller den, till

vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill. Den som till följd

av 9 kap. 4 § sekrete sslagen inte får lämna uppgifter som avses där får inte
höras som vittne om dem, utan att det är medgivet i lag eller att den till vars

förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne om

vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre parten med­
giver, att det må yppas.

Utan hinder av vad i andra eller tredje stycket sägs vare annan än

försvarare skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott, för vilket icke är

stadgat lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom ann at trossamfund än svenska kyrkan eller den som i så dant
samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något
som han vid enskilt skriftermål eller under själavårdande samtal i övrigt

har erfarit.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 9 §

radioansvarighetslagen (1966:756), 1 § lagen (1982:460) om ansvarighet

för närradio, 11 eller 16 § lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och

kassettidningar eller 2 § lagen (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabel­

sändningar får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten
avser endast i den mån de t föreskrivs i nämn da paragrafer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.