SFS 1987:448

870448.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987; 448 Lag

"e" ;r

i rättegångsbalken;

Utfärdad den 21 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 47

i

oc/. 4 §§ rSHesängsbalken skall ha följande lydeise

" """ "" ""P' ^

' Prop. 1986/87:26, JuU 1 3, rskr. 89.

976

¬

background image

SFS 1987:448

vrtoo (i.,;

3' § Om stämningsansökningen inte uppfyller föreskrifterna i 2 § eller i
övrigt är ofullständig, skall rätten förelägga käranden att avhjälpa bristen.
Detsamma gäller om föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.

4

Följer käranden inte ett föreläggande enligt 3 §, skall ansökningen

avvisas, om den är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan
läggas till grund för en rättegång eller om underlåtenheten avser betalning

av ansökningsavgiften.

Ansökningen skall också avvisas, om det är uppenbart att målet på

grund av rättegångshinder inte kan tas upp till prövn ing.

b

47 kap.

3 § Om stämnin gsansökningen inte uppfyller föreskrifterna i 2 § eller i
övrigt är ofullständig eller om sådant intyg, som avses i 2 § tredje stycket,
inte företetts, skall rätten förelägga målsäganden att avhjälpa bristen.
Detsamma gäller om föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.

4

Följer målsäganden inte ett föreläggande enligt 3 §, skall ansökning­

en avvisas, om den är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet
kan läggas till grund för en rättegång i ansv arsfrågan. Detsamma gäller om
något intyg, som avses i 2 § tredje stycket inte har företetts eller om
underlåtenheten avser betalning av ansökningsavgiften.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1984; 131.

^ Senaste lydelse 1984:131.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.