SFS 1987:792

870792.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:792

Utkom från trycket

den 9 juli 1987

1904

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

.:V

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 9 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

10 kap.
9

Tvist om arv eller testamente skall tas upp av den rätt där den döde

hade att svara i tvistemål i allmä nhet.

Tvist om bodelning mellan ma kar eller sambor skall tas upp av den rätt

där någon av dem skall svara i tvistemål i allmän het. Har någon av dem
avlidit, skall en bodelningstvist tas upp av den rätt där den döde hade a tt ,
svara i tvistemål i allmän het.

!«⬢

' Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247.

^ Senaste lydelse 197 3: 649.

¬

background image

/"^^ifuis det inte någon domstol som är behörig enligt första eller andra

SFS 1987:792

, stycket, skall målet tas upp av Stockholms tingsrätt.

^ ⬢' I fråga om klander av bodelning eller arvskifte som har förrättats av

bodelningsförrättare eller skiftesman finns särskilda bestämmelser.

,

1, Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

^

2. Beträffande tvist om bodelning skall äldre bestämmelser fortfarande

tillämpas om talan om äktenskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet,

'

en av makarna har avlidit före ikraftträdandet eller tvisten gäller bodelning

'

med anledning av boskillnad.

I

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

^

(Justitiedepartementet)

:i

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.