SFS 1987:1345

871345.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1345 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 rättegångsbalken;

utfärdad den 17 december 1987.

den 19 januari 1988

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 58 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbal­

ken skall ha följande lydelse.

58 kap.

2

Sedan en dom i brottmål vunnit laga kraft, får resning beviljas til l

förmån för den tilltalade,

1. om någon ledamot av rätten, där anställd tjänsteman eller åklagaren

med avseende på målet har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller
tjänsteförseelse eller om något brott som har avseende på målet ligger

ombud, ställföreträdare eller försvarare till last , samt brottet eller tjänste­
förseelsen kan antas ha inverkat på målets utgång,

2. om någon lagfaren domare eller åklagaren har varit jävig och det inte

är uppenbart att jävet har saknat betydelse för målets utgång,

3. om någon skriftlig handling, som åberopats till bevis, har varit falsk

eller om ett vittne, en sakkunnig eller en tolk har avgett falsk utsaga sam t

handlingen eller utsagan kan anta s ha inverkat på utgången,

4. om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har före­

bringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att

den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare sträff-

bestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad

sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt

pröva frågan om den tilltalade h ar förövat det brott, för vilket han dömts,

eller

5. om den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart

strider mot lag.

3

Sedan en dom i brottmål vunnit laga kraft, får resning beviljas til l

men för den tilltalade,

1. om något sådant förhållande, som avses i 2 § 1 eller 3, föreleg at och

detta kan antas ha medverkat till att den tilltalade frikänts eller till att

brottet hänförts under en väsentligt mildare straffbestämmelse än den som
borde ha tillämpats, eller,

2. om de t för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år samt någon

omständighet eller bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och
dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade dömts för

brottet eller till att detta hänförts under en väsentligt strängare straffbe­

stämmelse än den som tillämpats.

Ej må på grund av förhållande, som avses i 2, resning beviljas, med

mindre parten gör sannolikt, att han icke vid den rätt, som meddelat

4014

' Prop. 1987/88:23, JuU 15, rskr. 85.

^ Senaste lydelse 1975:670.

^ Senaste lydelse 1964:166.

¬

background image

tiöinen, eller genom fullföljd från denna kunnat åberopa omständigheten

SFS 1987:1345

eller beviset eller han eljest haft giltig ursäkt att ej göra det.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

på regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.