SFS 1987:1097

871097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1097 Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring i rättegångsbalken;

den 15 december 1987

utfärdad den 3 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 kap. 9 § och 30 kap. 7 §

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

i! t;

17 kap.

^

9

Innan dom beslutas, skall överläggning hållas.

Då huvudförhandling ägt rum, skall samma eller sist nästa helgfria dag

överläggning hållas och, om det kan ske, dom beslutas och avkunnas.

Erfordras på grund av målets beskaffenhet rådrum för doniens beslutande
eller avfattande, må rätten besluta anstånd därmed; domen skall dock, om

' Prop. 1987/88:7, JuU 8, rskr. 34.

2864

^ Senaste lydelse 1976; 567.

¬

background image

ej synnerligt hinder möter, skriftligen avfattas och meddelas inom två

SFS 1987:1097

veckor efter förhandlingens avslutande. Avkunnas ej domen vid huvudför­
handlingen, skall den avkunnas vid annat rättens sammanträde eller ock
meddelas genom att den hålles tillgänglig å rättens kansli; vid huvudför­
handlingen skall underrättelse givas om tiden och sättet för domens med­

delande.

Vad nu sa gts om måls avgörande efter huvudförhandling gälle ock, då

mål avgöres vid sammanträde för muntlig förberedelse.

Avgörs i annat fall ett mål utan huvudförhandling, skall så snart som

möjligt överläggning hållas samt domen beslutas, skriftligen avfattas och
meddelas. Meddelandet skall ske genom att domen hålls tillgänglig på
rättens kansli.

Avkunnande av dom må ske genom återgivande av domslutet och skälen

jämte meddelande av fullföljdshänvisning.

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på

samma tid och sätt som domen.

När e tt mål a vgjorts, skall parterna snarast underättas skriftligen om

utgången i målet.

30 kap.
7

Innan dom beslutas, skall överläggning hållas. Ingå nämndemän i

rätten, framställe ordföranden eller, om målet beretts av annan lagfaren
domare, denne saken och vad lag stadgar därom.

Då huvudförhandling ägt rum, skall samma eller sist nästa helgfria dag

överläggning hållas och, om det kan ske, dom beslutas och avkunnas.

Finnes rådrum för domens beslutande eller avfattande oundgängligen er­

forderligt, må rätten besluta anstånd därmed; domen skall dock, om ej

synnerligt hinder möter, skriftligen avfattas och meddelas, då den tilltalade
är häktad, inom en vecka och i annat fall inom två veckor efter förhand­
lingens avslutande. Avkunnas ej domen vid huvudförhandlingen, skall den
avkunnas vid annat rättens sammanträde eller ock meddelas genom att den

hålles tillgänglig å rättens kansli; vid huvudförhandlingen skall underrättel­

se givas om tiden och s ättet för domens meddelande.

Avgörs ett mål utan huvudförhandling, skall så snart som möjligt över­

läggning hållas samt domen beslutas, skriftligen avfattas och meddelas.
Meddelandet skall ske genom att domen hålls tillgänglig på rätt ens kansli.

Avkunnande av dom må ske genom återgivande av domslutet och skälen

jämte meddelande av fullföljdshänvisning.

Har skiljaktig mening f örekommit, skall denna meddelas parterna på

samma tid och sätt som domen.

När ett mål avgjo rts, skall parterna snarast underrättas skriftligen om

utgången i målet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1976:560.

2865

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.