SFS 1988:610

880610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:610

Utkom från trycket

den 20 juni 1988

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att att 20 kap. 15 §,23 kap. 5, 10 och

11 §§ samt 49 kap. 7 § rät tegångsbalken skall ha föl jande lydelse.

20 kap.
15

Målsägande, som hörs med anledning av åklagarens talan och som

med hänsyn till brottets art el ler annars kan ant as vara i beho v av perso n­

ligt stöd under rättegång en, får åtföljas av lämplig person so m sådant stöd

1278

' Prop, 1987/88: 107, JuU 33, rskr. 318.

^ Senaste lydelse 1987:747.

¬

background image

(stödperson). Sådan stödperson som rätten har kännedom om skall om

möjligt underrättas om rättegången.

I vissa fall kan målsägandebiträde förordnas enligt lagen (19 88:609) om

målsägandebiträde.

Målsägandebiträde skall kallas till huvudförhandling eller annat sam­

manträde i rätten där målsäganden eller målsägandens ställföreträdare

skall höras.

SFS 1988:610

23 kap.
5

Skall enligt 21 kap. 3 a § offentlig försvarare utses för den misstänk­

te, åligger det undersökningsledaren att göra anmälan om det hos rätten.

Undersökningsledaren skall också göra anmälan hos rätten , om målsägan­

den begär att få ett målsägandebiträde eller om det ann ars finns anledning
att förordna ett sådant biträde.

10 § Vid förhör skall såvitt möjlig t ett av undersökningsledaren anmodat

trovärdigt vittne närvara.

Undersökningsledaren skall bestämma om någon annan än ett vittne får

närvara vid förhör. Vid förhör, som enligt 18 § andra stycket hålls på de n
misstänktes begära n, har han och hans försvarare rätt att närvara. �ven
vid annat förhör får försvarare närvara, om det kan ske utan men fö r
utredningen.

Målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsäganden.
�r den som hörs under 15 år, bör den som har vårdnaden om honom

vara närvarande vid förhöret , om det kan ske utan men för utredningen.

Undersökningsledaren får förordna att vad som förekommit vid förhör

inte får uppenbaras.

11 § �r den misstänkte eller hans försvarare närvarande vid förhör, får

han i den ordning undersökningsledaren bestämmer framställa frågor till

den som hörs. Detsamma gäller målsägandebiträde vid förhör med måls­
äganden. Om någon annan är närvarande vid förhör, får denne inte utan

undersökningsledarens tillstånd vid förhöret meddela sig med den hörde.

49 kap.

7 §" Har tingsrätten förklarat en domare jävig eller bifallit en begäran om

rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller förordnat målsägandebiträde, (ar
tingsrättens beslut inte överklagas.

a-H-

(i

Denna lag träder i kraft den I juli 19 88.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

^ Senaste lydelse 1983:920.

'' Senaste lydelse 1983: 370.

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

1279

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.