SFS 1988:257

880257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 11 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

36 kap.
5

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen

(1980:100) eller någon bestäm melse, till vilken hänvisas i något av déssa
lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan
tillstånd från den myndighet i vars v erksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykolo­

ger, psykoterapeuter, kuratorer vid familjerådgivningsbyråer, som drivs
av kommuner, landstingskommuner, församlingar eller kyrkliga samfällig-

heter, och deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras
yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit,

endast om det är medgivet i lag eller den , till v ars förmån tystnadsplikten
gäller, samtycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekrete sslagen
inte far lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast
om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller
samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras^som vittnen om

vad som an förtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten
medger det.

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket är andra än

försvarare skyldiga att vittna i mål angående brott, för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två å r.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i:sådant

samfund intar motsvarande ställning får inte höras som vittne om något
som han vid enskilt skriftermål eller under själavårdande samtal i övrigt

har erfarit.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 9 §

radioansvarighetslagen (1966:756), 1 § lagen (1982:460) om.ansvarighet
för närradio, 11 eller 16 § lagen (1982:5 21) om ansvarighet för radio- och

kassettidningar eller 2 § lagen (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabel­

sändningar får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten
avser endast i den mån det föres krivs i nämnda paragra fer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som

under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översä ttning.

SFS 1988:257

Utkom från trycket

den 25 maj 1988

' Prop. 1987/88:89, JuU 35, rskr. 238.

^Senaste lydelse 1985: 1058.

713

¬

background image

SFS 1988:257

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.