SFS 1988:167

880167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:167

Lag

Utkom frän trycket

oiTi ä fldrmg 1 rät tegångsbalken;

den 3 maj 1988

utfärdad den 21 april 1988.

''⬢3 av

Enligt riksdagens beslut' föreskr ivs att 8 kap . 2 och 7 § § rä ttegångsbal­

ken skall ha f öljande lydelse.

444

' Prop. 1987/88:26, JuU 1 8, rskr, 192.

¬

background image

8 kap.

SFS 1988:167

2

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. är svensk medborgare,

2. har hemvist i Sverige,
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till

domarämbete,

4. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teore­

tisk utbildning,

5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt b edöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från

antagningskraven såvitt gäller första stycket 1 och 2.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte antas till ledamot.

Inte heller får den antas till ledamot som enligt 3 § lagen (1985:354) om

förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m. m. är förbjuden att utöva

rådgivningsverksamhet.

Lagfaren doma re i eller befattningshavare vid allmän domstol eller all­

män åklagare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den

som annars är anställd i statens eller kommuns tjänst eller hos annan
enskild än advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

Vad som nu sagts gäller dock inte befattningshavare vid allmän advokatby-

o

ra.

7

En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som

annars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. �r omständig­

heterna mildrande, får i stället varning tilldelas honom.

�&sidosätter en advokat annars sina plikter som advokat, får varning eller

erinran meddelas honom. �r omständigheterna synnerligen f örsvårande,
far han uteslutas ur samfundet.

Tilldelas en advoka t varning, får han, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst et tusen och högst

femtontusen kronor.

Frågor om uteslutning som nu s agts, varning, straffavgift eller erinran

prövas av samfundets styrelse eller, i den mån så bestämts i stadgarna, av

annat samfundets organ. Har prövningen av sådana frågor överlämnats till
ett sådant organ, är en advokat skyldig att lämna detta organ de uppgifter

som behövs för prövningen.

Inträder beträffande en advokat sådan omständighet att han enligt 2 §

tredje eller Qärde styc ket inte får antas till ledamot av samfundei, är han

skyldig att genast träda ur samfundet. Om han inte gör de t, skall styrelsen
förordna om hans uteslutning. Detsamma gäller, om en advokat upphör att

vara svensk medborgare eller flyttar ur riket och styrelsen inte medger att
han får stå kvar som ledamot av samfundet.

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslu­

tet genast skall verks tällas.

Brott mot tystnads plikt enligt 4 § första stycket tredje meningen får inte

^ Senaste lydelse 1985: 355.

' Senaste lydelse 1982: 1114.

445

¬

background image

SFS 1988:167

åtalas av annan än justitiekansiern. �&tal får väckas endast om det är

påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelsen i 7 § o m straffav­

gift tillämpas dock inte i fråga om förhållande som hänför sig till tiden fö re
den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

p

jii)

'ijliä:

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.