SFS 1988:616

880616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:616

Utkom från trycket

den 20 juni 1988

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 5-8 §§ rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

4 kap.

5

Nämndemän utses genom val.

Om det i en domsaga ingår mer än en kommun, fördelar tingsrätten

antalet nämndemän mellan kommunerna i förhållande till deras folkmängd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall för

vaije län inom hovrätts domkrets eller, om del av län ingår i hovrätts

domkrets, för sådan del fastställa det antal nämndemän i hovrätt som skall
utses.

6

Valbar till nämndeman ä r varje myndig svensk medborgare, som är

kyrkobokförd i kommunen eller, i fråga om nämndeman i hov rätt, i länet

eller den del d ärav som hör till h ovrätten. Den som är lagfaren dom are,

befattningshavare vid domstol, åklagare, polisman eller ad vokat eller den

som eljest har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte vara

nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i hov rätt och tingsrätt.
Den som fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att

ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är

inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

1284

' Prop. 1987/88: 138. JuU 38, rskr, 360 .

^ Senaste lydelse 198 3:370.

' Senaste lydelse 1 976. 560.

¬

background image

7

Val av nämndeman i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.

SFS 1988; 616

Val av nämndeman i hovrätt förrättas av landstinget eller, om i länet

finns kommun som ej ingår i landsti ngskommun, av landstinget och kom­
munfullmäktige med den fördelning dem emellan som länsstyrelsen be­
stämmer efter befolkningstalen. I Gotlands län förrättas valet av kommun­
fullmäktige i Gotlands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begäres av minst så många

väljande som motsvarar det tal, vilket erhålles, då samtliga väljandes antal
delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid

sådant proportionellt val är särskilt föreskrivet.

Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke.

8

En nämndeman väljs för tre år. Visar nämndemannen giltigt hinder,

får rätten entlediga honom. �ven den som fyllt sextio år får avgå som

nämndeman. Upphör en nämndeman att vara valbar eller behörig, förfaller
uppdraget.

Avgår nämndeman under tjänstgöringstiden, utses ny nämndeman för

återstående tid. �ndras antalet nämndemän inom domsagan e ller länet får

nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av första

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löpande tjänstgöringstider

för nämndemän upphör vid utgången av år 1988. Nyval av nämndemän för

tiden från och med år 1989 skall med tillämpning av d e nya bestämmelser­
na äga rum under år 1988. Valen förrättas av de kommunfullmäktige och
landsting som nyvalts under detta år.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1976:560.

^ Senaste lydelse 1976:560.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.