SFS 1988:1451

881451.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1451 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 rättegångsbalken;

den 22 december 1988

3176

utfärdad den 8 december 1988,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i f råga om rät tegångsbalken
dels att 58 kap. 4, 6 -8 och 12 §§ samt 59 kap. 2 § skall ha följ ande

lydelse,

dels att i balk en skall införas fyr a nya paragrafer, 58 kap. 10 a , 13 och

14 §§ samt 59 k ap. 4 a §, av följande lydelse.

58 kap.
4 § Den som vill ansöka om resning skall göra detta skriftligen hos

hovrätten, om domen meddelat s av tingsrätt, och i annat fall hos h ögsta

domstolen.

Ansökan om resning i tvistemå l på grund av någo t sådant forhållande

som avses i 1 § första stycket 1, 2 eller 3 samt ansökan om resning i

brottmål till men för den tilltalade skall göras inom ett år från det att

sökanden fick kännedom om det forhållande som ansökningen grundas på.
�&beropas annans brottsliga gärning som grund for ansökan, får tiden

räknas från det dom över gärningen vann laga kraft. Resning i tvistemål på

grund av något sådant förhållande, som avses i 1 § första stycket 4, s kall
sökas inom sex månader från det att dom en vann la ga kraft.

6 § Om resningsansökningen inte avvisas, skall den tillsammans m ed

därvid fogade handlingar delges motparten. Denne skall samtidigt förelag-

Prop. 1987/88:58. 1988/89: JuU7, rskr. 33.

St

ft

¬

background image

gas att inkomma med skriftlig förklaring. Om ansökningen är ogrundad,

SFS 1988:1451

får den dock avslås omedelbart:

Om prövning av ansökningen sker i h ovrätt, tillämpas 52 kap. 8-12 §§.

Om ansökningen tas upp omedelbart av högsta domstolen, tillämpas 56

kap. 9, 10 och 12 §§.

Rätten får förordna att, till dess annat föreskrivs, vidare åtgärder for

verkställighet av domen inte skall äga rum.

7 § Beviljas resning, skall rätten samtidigt forordna att målet åter skall

tas upp vid den domstol, som sist dömt i målet. Om resning beviljas i
tvistemål eller i brottmål till den tilltalades förmån och saken är uppenbar,
får rätten dock omedelbart ändra domen.

Uteblir sökanden, när målet på nytt tas upp vid en förhandling, skall

resningen anses förfallen. Om motparten uteblir, får målet ändå avgöras.
Kallelserna skall inn ehålla en upplysning om dessa regler. Vad som sägs i

detta stycke gäller inte i fråga om åklag aren.

8 § Avvisas eller avslås en resningsansökan, får sökanden åläggas att

ersätta motparten eller, om åklagaren är motpart, staten kostnaderna i

resningsärendet. Har resning sökts av åklagaren, får kostnaderna utgå av

allmänna medel. Bifalls ansökningen, skall kostnadsfrågan prövas i sam ­

band med målet efter dess återupptagande.

10 a § Om talan mot avgörande av annan myndighet än tingsrätt skulle

ha fullföljts i tingsrätt eller hovrätt, görs ansökan om resning i ärendet

skriftligen hos hovrätten. Detsamma gäller ärende som avgjorts genom
godkännande av strafföreläggande eller godkännande av föreläggande av

ordningsbot.

Beträffande sådan ansökan som gjorts enligt första stycket tillämpas 1 -

3 §§, 4 § andra stycket och 5 �8 §§.

12- § Den som vill ansöka om återställande av försutten tid f�r fullföljd
av talan i hovrätt eller f�r ansökan om återvinning eller återupptagande i

tingsrätt skall göra detta skriftligen hos hovrätten inom tre veckor från det

att förfallet upphörde och sist inom ett år från det att tiden gick ut.

Ansökan om åt erställande av försutten tid för fullföljd av talan i högsta

domstolen eller ansökan om återvinning eller återupptagande i hovrätt
eller högsta domstolen görs skriftligen hos högsta domstolen inom den tid

som anges i första stycket.

Beträffande ansökningen tillämpas 5, 6 och 8 §§.

13 § Ansökan om återställande av försutten tid f�r fullföljd av talan i

tingsrätt eller hovrätt mot sådant avgörande som avses i 10 a§ görs

skriftligen hos hovrätten. Beträffande sådan ansökan tillämpas 11 § och

12 § första och tredje styckena.

14 § Vid fullföljd av talan mot hovrätts beslut i fråga om resning eller

återställande av försutten tid gäller vad som sägs i 54 och 56 kap. om

fullföljd av talan mot beslut i mål eller ärende, som väckts vid tingsrätt.

3177

¬

background image

SFS 1988:1451

59 kap.

2 § Den som vill besvära sig över domvi lla skall ge in en skrif tlig be­

svärsinlaga till hovrätten, om domen meddelats a v tingsrätt, och i ann at

fall till högsta domstolen.

Besvär skall föras, om de grundas på någon omständighet som avses i 1 §

1, 2 eller 5, inom sex månader från det att domen vann laga kraft, och, om
besvären grundas på någon omständighet som avses i 1 § 3, inom sex

månader från det att klaganden fick kännedom om domen. Fick han

kännedom om domen, innan den vann lag a kraft, ska ll tiden räkna s från
den dag, då domen vann la ga kraft.

4 a § Om talan mot avgörande av annan myndighet än tingsrätt skulle ha
fullföljts i tingsrätt eller hovrätt, anförs besvär över domvilla i ärendet
skriftligen hos hovrätten.

I fråga om besvär enligt första styck et tillämpas 1 §, 2 § andra stycket

och 3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Har ansökan om resning

eller återställande av försutten tid gjorts före ikraftträdandet, tillämpas
äldre bestämm elser. Detsamm a gäller i fall då besvär över dom villa har
anförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.