SFS 1988:1369

881369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1369 Lag

Utkom från trycket

om ändring i rättegångsbalken;

den 19 december 1988

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 29 kap. 2-4 §§ rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

29 kap.

2 §' �ver fråga, som hör till rättegången, skall röstas särskilt.

�ver frågor som avser ansvar skall röstas i ett sammanhang. Om det kan

påverka utgången i mål et, skall dock röstas särskilt angående

1. frågan om den tilltalade begått gärningen och hur denna i sådant fall

skall bedömas,

2. frågor om åtgärder, som inte avser påföljd men som har omedelbar

betydelse för bestämmande av påföljd,

3. frågan om påföljd, utom såvitt gäller storleken av dagsbot, föreskrif­

ter, varning, övervakning, förlängning av prövotid eller verkställighet av

påföljd,

4. återstående frågor som avser ansvar.

Anser någon ledamot att den tilltalade skall överlämnas till särskild

vård, skall före omröstning enligt andra stycket 3 röstas särskilt angående

denna mening.

3

Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än

hälften av ledamöterna. Om någon mening har fått hälften av rösterna och
denna är den lindrigaste eller minst ingripande för den tilltalade, skall den
meningen gälla. Kan ingen mening anses som lindrigare eller mindre
ingripande, gäller den mening som fått hälften av rösterna, bland dem

ordförandens.

Om det framförs flera meningar än två utan att någon av dem skall gälla,

skall de röster som är ogynnsammast för den tilltalade läggas samman med
de röster som är därnäst minst förmånliga för honom. Om det behövs,
skall sammanläggningen fortsätta till dess någon mening skall gälla. Kan
inte någon mening anses som ogynnsammare för den tilltalade, skall den

mening gälla som har fått flest röster. Har flera meningar fått lika många
röster, gäller den som biträtts av den främste bland dem som röstat för
någon av dessa meningar.

Ingen mening skall anses lindrigare eller mindre ingripande än någon

annan mening vid omröstning enligt 2 § tredje stycket.

4 §' En ledamot som blir överröstad är skyldig att delta i senare omröst­

ningar. Den som röstat för att den tilltalade skall frikännas helt skall dock
vid senare omröstning, om någon mening därvid kan anses som lindrigast

eller minst ingripande för den tilltalade, anses ha röstat för denna mening.

2980

' Prop. 1988/89:2, JuU4, rskr. 24.

' Senaste lydelse 1981:214.

' Senaste lydelse 1983:370.

' Senaste lydelse 1983:370.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

SFS 1988; 1369

på regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.