SFS 1988:1328

881328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1328 Lag

Utkom från trycket

den 16 december 1988

2942

om ändring i lagen (1988:616) om ändring i

rättegångsbalken;

utfardad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 6 § l agen (1988 :616) om

ändring i rä ttegångsbalken skall ha följande lydelse.

4 kap.

6 § Valbar till nämndem an ä r varje svensk medb orgare, som är ky rko-

bokförd i kommu nen eller, i fråg a om nämndem an i hovrätt, i läne t eller
den del därav som hör till hovrätten, oc h som inte är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap . 7 § föräidrabalken. Den som är la gfaren domare,

befattningshavare vid dom stol, åklagare, polisman eller advokat eller den

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10,

¬

background image

som eljest har till yrke att fora andras talan infor rätta får inte vara

SFS 1988:1328

nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nä mndeman i hovrätt o ch tingsrätt.
Den som fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att

ta emot uppdrag som nämndeman. Den som ha r avgått som nämndeman

är inte skyldig att ta emot nytt uppd rag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den val des behörighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.