SFS 1990:319

900319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:319 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 rättegångsbalken;

den 7 jun i 1990

Utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 1 § rättegångsbalken sk

ha följande lydelse.

'

532

' Prop. 1989/90: 14, SkU17. rskr. 216 .

¬

background image

'

2 Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

n det antagas att vid förh andling kommer att forebringas uppgift, för

[\^ilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen

(1980:100), må rätten, om d et bedömes vara av synnerlig vikt att uppgif-

ten ej röjes , forordna att forhandlingen i vad den angår uppgif ten skal l

hållas inom stängda dörrar. �ven i annat fall må for handling hållas inom

stängda dörrar, om sekre tessen gäller enligt 7 kap. 22 §, 8 kap. 17 § eller

9 kap. 15 eller 16 § sekretesslagen elle r, i vad avser domstols förhandling
under förundersökning i brottmål eller därme d likställt mål elle r ärende,
enligt 5 kap. 1 § eller 9 kap. 17 § samma lag. Förhandling skall alltid hållas

inom stängda dörrar, om se kretessen gäller enligt 9 ka p. 3 § andra stycket
saftima lag och det skulle strida mot avtal som avses där att uppgiften röjes

vid förhandlingen.

: Förhör med den som är under femton år eller lider av sinnes sjukdom,

sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten må hållas inom

'^22 ' s tängda dörrar.

�r elj est för särskilt fall föreskrivet, att förhandling må hållas inom

stängda dörrar, vare det gällande.

SFS 1990:319

ll^äE
hife

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1990.

p!p;p På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

fe

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1980:101.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.