SFS 1990:1128

901128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1128 Lag

Utkom från ir>cket

om äPdrBOg 5

den 14 dec ember 1990

utrårdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 10 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

10 kap.

10

Tvist om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om rätt

till servitut eller annan särskild rätt till egendomen eller om besittning av

egendomen skall upptagas av rätten i den ort, där fastigheten är. Lag
samma vare, om tvisten rör skyldighet för ägare eller innehavare av egen­

domen att fullgöra något, som åligger honom i den na egenskap, eller, då

nyttjanderätt eller annan särskild rätt till egendomen upplåtits, fråga är om

vederlag för upplåtelsen, byggnads underhå ll eller annat dylikt. Vad som

sägs i denna paragraf gäller dock ej arrendetvist.

Tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av nyttjanderätt till mark

eller hus eller del av hus för uppställning av fordon skall vid tillämpning av

paragrafen ej anses som arrendetvist.

Ligger fastigheten under flera domstolar eller gäller tvisten flera fastighe­

ter under skilda domstolar, skall tvisten upptagas av den rätt, under vilken
huvuddelen ligger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i mål

1. där talan väckts vid fastighe tsdomstol före ikraftträdandet,
2. som efter återvinning överlämnats till fastighetsdomstol före ikraft­

trädandet, eller

3. som enligt lagsökningslagen (1946:808) hänskjutits till rättegång vid

fastighetsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

2104

' Prop. 1990/91:32, JuU7. rskr. 62.

' Senaste lydelse 1977:1145.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.