SFS 1990:1411

901411.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g

SFS 1990:1411

in ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

* utfardad den 17 d ecember 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 kap. 2 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

33 kap.
2 § Skall rätten underrätta någon om innehållet i en handl ing eller om

något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning skall användas, om

det är särskilt föreskrivet eller om det me d häns yn till syftet med be stäm­

melsen om underrättelse framgår att delg ivning bör ske, men bör i öv rigt

tillgripas bara om det är påkallat med hänsyn till o mständigheterna.

Då från part inkommen inlaga eller annan handling skall delgivas, åligge

parten att vid handl ingen fog a styrkt avskrift därav. Sk all delgivning ske

genom rättens försorg och erfordras för delgivningen flera avskrifter, vare

parten skyldig att tillhandahålla dem. Tillhandahåller ej part avskrift, som

nu sagts, ombesöije rätten på partens bekostnad handlingens avskrivande.

den 28 december 1990

Denna lag träder i k raft den 1 februari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:11, JuU8, rskr. 90.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.