SFS 1991:1819

911819.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1819 Lag

Utkom frän trycket

oiu ändring i rättegångsbalken;

den 23 december 1991

utfärdad den 12 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 4 § och 4 kap. 2 § rätte­

gångsbalken skall ha följande lydelse.

3 kap.

4

Högsta domstolen utgöres av tjugotvå justitieråd eller det högre

antal som av särskilda skäl finnes erforderligt. Justitieråden skola vara
lagfarna. De få icke inneha eller utöva annat ämbete.

Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ordföran­

de.

' Prop. 1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr. 23.

3334

' Senaste lydelse 1974; 573.

. /

¬

background image

Högsta domstolen skall vara dela d i två eller flera avd elningar. Avdel-

SFS 1991:1819

ningarna äro lika beh öriga att upptaga mål, som hö gsta domstolen hand­

lägger.

Högsta domstol ens ordförande ä r tillika ordförande på en avdelning;

Ordförande på annan avdelnin g är det justitieråd som reger ingen förord­

nar.

Justitieråden indelas t ill tjänstgöring på avdelningarna f�r vi ss tidsperi­

od enligt grunder som högsta domstolen beslutar.

När ett justitieråd på g rund av sjukdom eller därmed jämförlig omstän­

dighet inte kan tjänstgöra i högsta domstolen, får den som avgått med

ålderspension från sin tjä nst som justitieråd f�rordnas att tillfälligt tjänst­
göra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om
justitieråd skall även tillämpas på ersättare.

4 kap.

2

Domare, som avses i 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 § eller 3 kap. 4 § första

stycket, utnämns av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(J ustitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1985:934.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.