SFS 1991:1549

911549.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'I

Lag

^

SFS 1991:1549

om ändring i rättegångsbalken;

Utkom från trycket

Utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 1 §, 21 kap. 3 §, 36 kap. 4 och
13 §§ samt 46 kap. 15 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

5 kap.

1

Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

Kan det antagas att vid förhandling kommer att förebringas uppgift, för

vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen

(1980:100) må rätten, om det bedömes vara av synnerlig vikt att uppgiften
ej röjes, förordna att förhandlingen i vad den angår uppgiften skall hållas

inom stängda dörrar. �ven i annat fall må förhandling hållas inom stängda

dörrar, om sekretessen gäller enligt 7 kap. 22 §, 8 kap. 17 § eller 9 kap. 15
eller 16 § sekretesslagen eller, i vad avser domstolsförhandling under för­

undersökning i brottmål eller därmed likställt mål eller ärende, enligt 5
kap. 1 § eller 9 kap. 17 § samma lag. Förhandling skall alltid hållas inom

stängda dörrar, om sekretessen gäller enligt 9 kap. 3 § andra stycket samma
lag och det skulle strida mot avtal som avses där att uppgiften röjes vid

förhandlingen.

Förhör med den som är under femton år eller lider av en psykisk

störning får hållas inom stängda dörrar.

�r eljest för särskilt fall föreskrivet, att förhandling må hållas inom

stängda dörrar, vare det gällande.

21 kap.

3

Vid sin talans förberedande och utförande må den misstänkte biträ­

das av försvarare.

Försvarare utses av den misstänkte. �r den misstänkte under aderton år

eller lider han av en allvarlig psykisk störning, utses försvarare av den som

har vårdnaden om honom. Har den misstänkte för sig ställt rättegångsom­
bud, anses ombudet som försvarare.

En person får inte vara försvarare, om han har eller har haft uppdrag åt

den misstänkte eller ekonomiska förbindelser med d enne och om ständig­

heterna är ägnade att minska förtroendet för hans förmåga att iaktta vad

som åligger en försvarare enligt 7 § första stycket. Om försvarare gäller i
övrigt 12 kap. 2-5 §§ samt 6 § andra stycket.

den 1 6 december 1991

' Prop. 1990/91: 194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

^ Senaste lydelse 1990: 319.

' Senaste lydelse 1983:920.

2969

¬

background image

SFS 1991:1549

36 kap.

4 § �r den som åberopas till vittne under femton år eller lider han av en

psykisk störning, prövar rätten med hänsyn till omständigheterna, om han

får höras som vittne.

13 §" Ed får inte avläggas av

1. den som är under femton år; eller

2. den som på grund av en psykisk störning befinns sakna erforderlig

insikt om betydelsen av ed.

Ej heller må i brot tmål ed avläggas av någon den tilltalade närstående,

som avses i 3 §.

46 kap.

15

Uteblir den tilltalade från rättegångstillfälle för huvudförhandling

eller inställer han sig genom ombud då han har forelagts att infinna sig

personligen, skall rätten förelägga nytt vite eller förordna, att han skall
hämtas till rätten antingen omedelbart eller till senare dag.

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den

tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i

högst tre månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder

i förening,

2. den tilltalade, sedan stämning delgetts honom, har avvikit eller håller

sig undan på sådant sätt att han inte kan hämtas till huvudförhandlingen
eller

3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans närvaro

på grund därav inte är nödvändig.

I fall som avses i andra stycket I får fängelse ådömas endast om den

tilltalade tidigare har uteblivit från ett rättegångstillfalle f�r huvudför­

handling i målet eller då har inställt sig endast genom ombud. Har åtalet

efter det tidigare rättegångstillfället utvidgats till at t avse ytterligare gär­

ning, får fängelse ådömas endast om anledning fanns att döma till fängelse

för de gärningar som åtalet avsåg innan det utvidgades.

Med de påföljder som anges i andra stycket I skall likställas förordnande

enligt 34 kap. I § första sty cket 1 brottsbalken. Det ta gäller dock inte, om i

samband med förordnandet villkorligt medgiven frihet från fängelsestraff
skall förklaras förverkad i fråga om en strafftid som överstiger tre måna­
der.

I fall som avses i andra stycket 2 får målet avgöras även om den tilltalade

inte har delgetts kallelse till förhandlingen.

Rättegångsfrågor får avgöras trots att den tilltalade har uteblivit.

2970

' Senaste lydelse 1975:1288.

' Senaste lydelse 1987:747.

/

¬

background image

Denna lag tfädef i ktäft den I januari 19 92.

gpg 1991' 1549

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.