SFS 2016:37 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2016:37 Lag om ändring i rättegångsbalken
160037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 6 kap. 6 a §, 33 kap. 6 §, 35 kap. 13 §, 36 kap. 16 och 19 §§,

42 kap. 16 §, 43 kap. 3, 8 och 13 §§, 46 kap. 3, 6 och 13 §§, 47 kap. 20 §,
50 kap. 19, 21 och 23 §§, 51 kap. 13, 19, 21 och 23 §§, 55 kap. 8, 11 och
14 §§ och 56 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 50 kap. 12 b § och 54 kap.

12 a §, av följande lydelse.

6 kap.

6 a §

2

I tingsrätt ska det som iakttas vid syn dokumenteras genom en ljud-

och bildupptagning, om det inte finns särskilda skäl mot det. Det som iakttas
vid syn i högre rätt får dokumenteras på samma sätt.

33 kap.

6 §

3

Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 34�38 och 47�51 §§ delgiv-

ningslagen (2010:1932) gäller inte delgivning av stämning i brottmål.

Bestämmelserna i 24 § och 25 § första stycket delgivningslagen hindrar

inte att den tilltalade delges stämning och andra handlingar i ett brottmål
genom förenklad delgivning om han eller hon av en tjänsteman som anges i
tredje stycket vid ett personligt sammanträffande har delgetts information om
att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten och det vid den
tidpunkt då handlingarna skickas till den tilltalade inte har förflutit längre tid
än tio veckor sedan informationen lämnades.

Information som avses i andra stycket får delges av
a) en åklagare,
b) en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller
Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett,
c) en tulltjänsteman, eller
d) en tjänsteman vid Kustbevakningen.

1 Prop. 2015/16:39, bet. 2015/16:JuU2, rskr. 2015/16:141.

2 Senaste lydelse 2005:683.

3 Senaste lydelse 2014:1410.

SFS 2016:37

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:37

35 kap.

13 §

4

Vid huvudförhandlingen ska de bevis som har tagits upp utom huvud-

förhandlingen tas upp på nytt, om rätten finner att det är av betydelse i målet
och det inte finns något hinder mot att ta upp beviset. Om ett muntligt bevis
som har tagits upp inför rätten kan läggas fram genom en ljud- och bildupp-
tagning, får beviset tas upp på nytt endast om ytterligare frågor behöver stäl-
las eller om det finns särskilda skäl. I tvistemål där förlikning om saken är till-
låten krävs det dessutom att någon av parterna begär att beviset tas upp på
nytt.

Om tingsrätten i ett mål som överklagats till hovrätten har tagit upp bevis-

ning, behöver beviset tas upp på nytt endast om hovrätten finner att det är av
betydelse för utredningen. Om ett muntligt bevis kan läggas fram i hovrätten
genom en ljud- och bildupptagning av förhöret vid tingsrätten, får beviset tas
upp på nytt endast om ytterligare frågor behöver ställas. Ett bevis som avses i
detta stycke får tas upp på nytt även utan begäran av part.

I Högsta domstolen får de bevis som har tagits upp av lägre rätt tas upp på

nytt endast om det finns synnerliga skäl.

Om ett bevis inte tas upp på nytt ska det läggas fram på lämpligt sätt.

36 kap.

16 §

5

Ett vittne ska lämna sin berättelse muntligen. Vittnet får dock med rät-

tens medgivande använda sig av anteckningar till stöd för minnet.

Vid ett vittnesförhör får det som vittnet tidigare har berättat inför rätten

eller inför åklagare eller Polismyndigheten läggas fram endast när vittnets
berättelse vid förhöret avviker från vad han eller hon tidigare har berättat eller
när vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller inte vill yttra
sig. Avser förhöret någon som tidigare har hörts inför rätten och har det förra
förhöret dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning, ska dock förhöret
inledas med en uppspelning av upptagningen om det inte är olämpligt.

19 §

6

Förhör med ett vittne får ske utom huvudförhandling,

1. om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen,
2. om en inställelse vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader eller

olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret
hålls vid huvudförhandlingen, eller

3. om det kan antas att målet kommer att avgöras utan huvudförhandling.
I 43 kap. 3 § och 46 kap. 3 § finns bestämmelser om när rätten får ta upp

muntlig bevisning om en huvudförhandling ställs in.

42 kap.

16 §

7

Rätten ska göra en skriftlig sammanställning av parternas yrkanden

och invändningar samt de omständigheter som dessa grundas på om det inte
på grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl saknas be-
hov av en sammanställning. Rätten får förelägga parterna att lämna underlag

4 Senaste lydelse 2005:683.

5 Senaste lydelse 2014:649.

6 Senaste lydelse 2005:683.

7 Senaste lydelse 2005:683.

background image

3

SFS 2016:37

för sammanställningen. Innan förberedelsen avslutas ska parterna ges tillfälle
att yttra sig över sammanställningen.

43 kap.

3 §

8

Om det finns ett sådant hinder mot huvudförhandling som avses i 2 §,

får förhandlingen ändå påbörjas om det kan antas att hindret kommer att
undanröjas utan att en ny huvudförhandling behöver hållas enligt 11 § tredje
stycket och en uppdelning av förhandlingen inte är olämplig med hänsyn till
målets beskaffenhet.

Om huvudförhandlingen ställs in, får rätten ändå ta upp muntlig bevisning

om svaranden har delgetts stämning och den som ska höras finns tillgänglig
och det är lämpligt.

Om det är av synnerlig vikt för utredningen, får även annan handläggning

ske i anslutning till bevisupptagning enligt andra stycket.

Om bevisning upptas med stöd av andra eller tredje stycket, gäller i till-

lämpliga delar det som föreskrivs om bevis som upptas utom huvudförhand-
lingen.

8 §

9

Sedan parterna utvecklat sin talan, ska bevisningen läggas fram.

Om en part ska höras i bevissyfte, bör förhöret hållas innan vittnesbevis-

ning tas upp om den omständighet som förhöret gäller.

Bevisningen får läggas fram genom hänvisningar till ljud- och bildupptag-

ningar och andra handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

13 §

10

Vid en fortsatt huvudförhandling ska handläggningen fortsätta där

den slutade vid den tidigare förhandlingen.

Vid en ny huvudförhandling ska målet företas till fullständig handläggning.

Bevis som har tagits upp vid den tidigare handläggningen ska tas upp på nytt,
om rätten finner att det är av betydelse i målet och det inte finns något hinder
mot att ta upp beviset. Om ett förhör som har tagits upp vid den tidigare hand-
läggningen kan läggas fram genom en ljud- och bildupptagning, får det tas
upp på nytt endast om ytterligare frågor behöver ställas eller om det finns sär-
skilda skäl. I mål där förlikning om saken är tillåten krävs det dessutom att
någon av parterna begär att beviset tas upp på nytt. Om ett bevis inte tas upp
på nytt, ska det läggas fram på lämpligt sätt.

46 kap.

3 §

11

Om det finns ett sådant hinder mot huvudförhandling som avses i 2 §

första stycket 4�6, får förhandlingen ändå påbörjas om det kan antas att hin-
dret kommer att undanröjas utan att en ny huvudförhandling behöver hållas
enligt 11 § tredje stycket och en uppdelning av förhandlingen inte är olämplig
med hänsyn till målets beskaffenhet.

8 Senaste lydelse 2000:172.

9 Senaste lydelse 2005:683.

10 Senaste lydelse 2005:683.

11 Senaste lydelse 2000:172.

background image

4

SFS 2016:37

Om huvudförhandlingen ställs in, får rätten ändå ta upp muntlig bevisning

om den tilltalade har delgetts stämning och den som ska höras finns tillgäng-
lig och det är lämpligt.

Om det är av synnerlig vikt för utredningen, får även annan handläggning

ske i anslutning till bevisupptagning enligt andra stycket.

Om bevisning upptas med stöd av andra eller tredje stycket, gäller i til-

lämpliga delar det som föreskrivs om bevis som upptas utom huvudförhand-
lingen.

6 §

12

Vid huvudförhandlingen ska åklagaren framställa sitt yrkande. Den

tilltalade ska uppmanas att kort ange sin ståndpunkt och grunden för den.
�&klagaren ska därefter utveckla sin talan. Målsäganden och den tilltalade ska
i den utsträckning det behövs ges tillfälle att utveckla sin talan.

Därefter ska målsäganden och den tilltalade höras och annan bevisning läg-

gas fram. Förhör med målsäganden och den tilltalade bör hållas innan vittnes-
bevisning tas upp om den omständighet som förhöret gäller.

Om en huvudförhandling hålls trots att målsäganden eller den tilltalade inte

är närvarande, ska rätten i den utsträckning det behövs se till att det som han
eller hon tidigare har anfört läggs fram ur handlingarna.

Framställningar enligt första och tredje styckena samt framläggande av

bevisningen får ske genom hänvisningar till ljud- och bildupptagningar och
andra handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

13 §

13

Vid en fortsatt huvudförhandling ska handläggningen fortsätta där

den slutade vid den tidigare förhandlingen.

Vid en ny huvudförhandling ska målet företas till fullständig handläggning.

Bevis som har tagits upp vid den tidigare handläggningen ska tas upp på nytt,
om rätten finner att det är av betydelse i målet och det inte finns något hinder
mot att ta upp beviset. Om ett förhör som har tagits upp vid den tidigare hand-
läggningen kan läggas fram genom en ljud- och bildupptagning, får det tas
upp på nytt endast om ytterligare frågor behöver ställas eller om det finns sär-
skilda skäl. Om ett bevis inte tas upp på nytt, ska det läggas fram på lämpligt
sätt.

47 kap.

20 §

14

Rätten ska göra en skriftlig sammanställning av parternas ståndpunk-

ter om det inte på grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt
skäl saknas behov av en sammanställning. Rätten får förelägga parterna att
lämna underlag för sammanställningen. Innan förberedelsen avslutas ska par-
terna ges tillfälle att yttra sig över sammanställningen.

50 kap.

12 b §

I 56 kap. 13�15 §§ finns bestämmelser om att hovrätten får hän-

skjuta en fråga till prövning av Högsta domstolen.

12 Senaste lydelse 2005:683.

13 Senaste lydelse 2000:172.

14 Senaste lydelse 2005:683.

background image

5

SFS 2016:37

19 §

15

Sedan parterna utvecklat sin talan, ska bevisningen läggas fram. Om

huvudförhandlingen hålls trots att klagandens motpart uteblivit, ska hovrätten
se till att den bevisning som han eller hon lagt fram i tingsrätten läggs fram ur
handlingarna i den utsträckning som bevisningen har betydelse för målet i
hovrätten. Bevisningen får läggas fram genom hänvisningar till ljud- och bild-
upptagningar och andra handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

Om det inte finns särskilda skäl för något annat, bör ett bevis som tingsrät-

ten tagit upp och som inte enligt 35 kap. 13 § ska tas upp på nytt läggas fram
innan bevis som rör samma omständighet omedelbart tas upp av hovrätten.
Finns det flera bevis i fråga om samma omständighet, bör dessa läggas fram i
ett sammanhang.

21 §

16

Om klaganden uteblir från ett sammanträde för huvudförhandling,

förfaller överklagandet. Detsamma gäller om en klagande som har förelagts
att infinna sig personligen inställer sig endast genom ombud och det inte finns
särskilda skäl mot att överklagandet förfaller.

Om klagandens motpart uteblir och vite har förelagts honom eller henne,

får hovrätten, när förlikning om saken inte är tillåten, i stället för att förelägga
nytt vite besluta att han eller hon ska hämtas till rätten antingen omedelbart
eller till en senare dag. Detsamma gäller om klagandens motpart inställer sig
endast genom ombud när han eller hon har förelagts vid vite att infinna sig
personligen.

Om vite har förelagts klagandens motpart eller om han eller hon ska hämtas

till rätten och inte kan hämtas, får dock målet avgöras trots att han eller hon
inställt sig endast genom ombud eller uteblivit. Ett mål får också avgöras om
klaganden har förelagts att infinna sig personligen men inställt sig endast
genom ombud.

23 §

17

Om det vid en huvudförhandling i tingsrätten har hållits förhör inför

rätten eller syn på stället om någon viss omständighet och om avgörandet
även i hovrätten beror på tilltron till den bevisningen, får tingsrättens dom inte
ändras i den delen utan att beviset har lagts fram i hovrätten genom en ljud-
och bildupptagning eller tagits upp på nytt vid en huvudförhandling i hovrät-
ten. En sådan ändring får dock göras om det finns synnerliga skäl för att bevi-
sets värde är ett annat än tingsrätten antagit.

51 kap.

13 §

18

Hovrätten får avgöra målet utan huvudförhandling, om det är uppen-

bart att överklagandet är ogrundat.

Om saken kan utredas tillfredsställande får hovrätten avgöra målet utan

huvudförhandling,

1. om åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,
2. om endast den tilltalade har överklagat och hans eller hennes ändrings-

yrkande godtas av motparten,

15 Senaste lydelse 2005:683.

16 Senaste lydelse 1999:84.

17 Senaste lydelse 2005:683.

18 Senaste lydelse 1999:84.

background image

6

SFS 2016:37

3. om det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller döma

ut påföljd eller döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller
sådana påföljder i förening,

4. om parterna har begärt att målet ska avgöras utan huvudförhandling,

eller

5. om ingen av parterna, sedan fråga väckts om avgörande utan huvudför-

handling, haft någon invändning mot detta.

Om en part har begärt huvudförhandling i fall som avses i andra stycket

1�3, ska sådan hållas, om det inte är obehövligt.

Med de påföljder som anges i andra stycket 3 likställs vite och, om det inte

samtidigt är fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet från fängel-
sestraff, beslut enligt 34 kap. 1 § första stycket 1 brottsbalken. Det som sägs i
andra stycket 3 om villkorlig dom gäller inte villkorlig dom som förenas med
föreskrift om samhällstjänst.

Om överklagandet avser även annat än ansvar, får målet avgöras utan

huvudförhandling endast om denna talan enligt 50 kap. 13 § får prövas utan
huvudförhandling.

För prövning som inte avser själva saken behöver huvudförhandling inte

hållas.

19 §

19

Sedan parterna utvecklat sin talan, ska bevisningen läggas fram. Hov-

rätten ska se till att den bevisning som har lagts fram i tingsrätten läggs fram
ur handlingarna i den utsträckning som bevisningen har betydelse för målet i
hovrätten. Bevisningen får läggas fram genom hänvisningar till ljud- och bild-
upptagningar och andra handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

Om det inte finns särskilda skäl för något annat, bör ett bevis som tingsrät-

ten tagit upp och som inte enligt 35 kap. 13 § ska tas upp på nytt läggas fram
innan bevis som rör samma omständighet omedelbart tas upp av hovrätten.
Finns det flera bevis i fråga om samma omständighet, bör dessa läggas fram i
ett sammanhang.

21 §

20

Om en enskild klagande uteblir från ett sammanträde för huvudför-

handling, förfaller överklagandet. Detsamma gäller om en enskild klagande
som har förelagts att infinna sig personligen inställer sig endast genom ombud
och det inte finns särskilda skäl mot att överklagandet förfaller.

Om en enskild motpart uteblir och vite har förelagts honom eller henne, får

hovrätten förelägga nytt vite eller besluta att han eller hon ska hämtas till
rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. Detsamma gäller om en en-
skild motpart som vid vite har förelagts att infinna sig personligen inställer sig
endast genom ombud.

Om en målsägande som ska höras med anledning av åklagarens talan i ett

mål om allmänt åtal inte infinner sig personligen, gäller andra stycket.

Om vite har förelagts klagandens motpart eller om denne ska hämtas till

rätten och hämtning inte kan ske, får hovrätten avgöra målet trots att han eller
hon inställt sig endast genom ombud eller uteblivit. Ett mål får också avgöras
om en enskild klagande som har förelagts att infinna sig personligen inställt
sig endast genom ombud.

19 Senaste lydelse 2005:683.

20 Senaste lydelse 1994:1034.

background image

7

SFS 2016:37

23 §

21

Om det vid en huvudförhandling i tingsrätten har hållits förhör inför

rätten eller syn på stället om någon viss omständighet och om avgörandet
även i hovrätten beror på tilltron till den bevisningen, får tingsrättens dom inte
ändras i den delen utan att beviset har lagts fram i hovrätten genom en ljud-
och bildupptagning eller tagits upp på nytt vid en huvudförhandling i hovrät-
ten. En sådan ändring får dock göras

1. om den är till förmån för den tilltalade, eller
2. om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än tingsrät-

ten antagit.

54 kap.

12 a §

Om överklagandet gäller prövningstillstånd i hovrätt och målet

innehåller en prejudikatfråga som avses i 11 § första stycket får Högsta dom-
stolen, om prövningstillstånd meddelas i Högsta domstolen, besluta att preju-
dikatfrågan ska prövas av domstolen. I avvaktan på denna prövning ska frå-
gan om meddelande av prövningstillstånd i hovrätten vila.

55 kap.

8 §

22

Om prövningstillstånd beviljas eller om sådant tillstånd inte krävs, ska

överklagandet delges motparten med föreläggande att svara skriftligen inom
en viss tid, om detta inte redan har skett. Om det är uppenbart att överklagan-
det är ogrundat får Högsta domstolen dock genast meddela dom i målet. I mål
om allmänt åtal får överklagandet översändas till åklagaren utan delgivning.
Sådana uppgifter om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress
som saknar betydelse för åtalet ska inte framgå av de handlingar som delges
den tilltalade i mål om allmänt åtal.

Om hovrätten i ett tvistemål har avslagit ett yrkande om kvarstad eller

någon annan åtgärd enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd
eller i brottmål avslagit ett yrkande om en åtgärd som avses i 26�28 kap. eller
upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får Högsta domstolen omedelbart
bevilja att åtgärden ska gälla tills vidare. Om hovrätten har beviljat en sådan
åtgärd eller förklarat att domen får verkställas även om den inte har laga kraft,
eller fastställt en tingsrätts beslut om det, får Högsta domstolen omedelbart
besluta att tingsrättens eller hovrättens beslut tills vidare inte får verkställas. I
frågor om häktning eller reseförbud får Högsta domstolen ändra hovrättens
beslut även om motparten inte hörts.

11 §

23

Högsta domstolen får utan huvudförhandling avgöra

1. en prejudikatfråga,
2. ett mål i vilket Högsta domstolen med stöd av bestämmelserna i 12 § i

allt väsentligt grundar avgörandet i övrigt på hovrättens bedömning,

3. ett mål som har tagits upp omedelbart av hovrätten eller
4. ett sådant mål eller en sådan fråga i ett mål som ska avgöras av Högsta

domstolen i dess helhet.

21 Senaste lydelse 2005:683.

22 Senaste lydelse 2005:683.

23 Senaste lydelse 1996:157.

background image

8

SFS 2016:37

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

När det gäller avgörande i övrigt i Högsta domstolen av mål utan huvudför-

handling ska i tvistemål 50 kap. 13 § och i brottmål 51 kap. 13 § tillämpas.

14 §

24

Om det vid en huvudförhandling i lägre rätt har hållits förhör inför

rätten eller syn på stället om någon viss omständighet och om avgörandet
även i Högsta domstolen beror på tilltron till den bevisningen, får hovrättens
dom ändras i den delen endast om hovrätten i samma del ändrat tingsrättens
dom utan att ta upp beviset vid en huvudförhandling eller ta del av en ljud-
och bildupptagning av beviset. En sådan ändring får dock göras

1. om den är till förmån för den tilltalade, eller
2. om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än hovrät-

ten antagit.

56 kap.

13 §

25

En tingsrätt och, sedan prövningstillstånd meddelats, en hovrätt får

med parternas samtycke hänskjuta en viss fråga i målet till prövning av Hög-
sta domstolen när förlikning om saken är tillåten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Charlotte Kugelberg
(Justitiedepartementet)

24 Senaste lydelse 2005:683.

25 Senaste lydelse 1999:84.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.