SFS 1973:45

730045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:45

om ändring i rättegångslialken;

utkom f rån t rycket

given Stockholms slott den 2 mars 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen"', funnit gott förordna, att 45 kap. 4 § rättegångsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

45 KAP.

4 §- I stämningsansökan skall åklagaren uppgiva:

1- den tilltalade;

2. målsäganden, om sådan finnes;

' Prop. 1972:146, JuU 1973; 3. rskf 1973 : 23.

- Senaste lydelse 1969; 588.

¬

background image

SFS 1973:45

3. den brottsliga gärningen med angivande av tid och plats fé,

förövande och de �vriga om ständigheter, som erfordras for dess känne-
tecknande, samt det eller de lagrum, som äro tillämpliga;

4. de bevis han vill å beropa och vad han vill styrka med varje särskilt

^T de^omständigheter, som betinga domstolens behörighet, om ej den-

na framgår av vad eljest anföres.

Vill åklagaren i samband med åtalets väckande enligt 22 kap. 2 §

väcka talan om enskilt anspråk, skall han i ansökan uppgiva an språket

och de omständigheter, varå det grundas, samt de bevis, som åberopas,

och vad han vill styrka med varje särskilt bevis.

Om den tilltalade är eller har varit anhållen, häktad eller tagen i för-

varsarrest på grund av misstanke om brott som omfattas av åtalet, skall

åklagaren angiva detta i stämningsansökan. Uppgift skall dessutom läm­

nas om tiden för frihetsbcrövandet.

Ansökan skall vara undertecknad av åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yt er-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V årt

kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 mars 1973.

Under Hans Majrts

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom,

enligt Dess nådiga beslut:

CARL GUSTAF
(L. S.)

LENNART GEIJBR
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.