SFS 1973:240

730240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973; 240 Lag

Utkom fr ån trycket

den 2 9 m aj 1973

420

om ändring i rättegångsbalken;

given Stockholms slott den 11 m aj 1973.

GUSTAF ADOLF, med Guds n ä d e. -⬢

Goies och Vendes Konung, göra veterli^

riksdagen', funnit gott att i fraga om rättegångsbalken

'Prop. 1973:30. JuU 17. rskr 168.

S veri

¬

background image

dels aU 4 kap. I. 12 och 13 §§, 5 kap. 7 och 8 §§, 9 kap. 5 §, 17 kap.

SFS 1973:240

9 i;, 18 ka p. S och 14

30 kap. 7 §, 33 kap. I och 3 §§, 36 kap, 3 och

5

50 kap. 3

51 kap. 3 §. 52 kap. 2 §, 55 kap. 3 § och 56 kap. 3 §

skall h a nedan angivna lydelse,

dels m i 33 kap. skall införas en ny paragraf, 9 av nedan angivna

lydelse.

4K.AP.

I §⬢ Lagfaren domare skall vara svensk medborgare och hava avlagt

för behörighet till dom arämbete föreskrivna kunskapsprov.

Ej mä den utöva domarämbete, som är omyndig eller i konkurs-

tili.siand.

Om kunskapsprov och villkor i övrigt för utövande av domarämbete

förordnar hon ungen.

12 §' De som med varandra äro eller varit gifta eller äro i rätt upp-

och nedstig ande släktskap eller svågerlag eller äro syskon eller äro i det
svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller de

som p ä liknande sät t äro varandra närstående må ej samtidigt sitta som

domare i rätten .

13 §' Domare vare jävig att handlägga mål:

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess

utgång kan vänta syn nerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är i r ätt upp- eller nedsti­

gande släktskap eller svägerlag eller är syskon eller är i d et svågerlag.
att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han pä
liknande .sätt är part närstående;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan

\änta .synnerlig nytta elle r skada, står i förhå llande, som avses i 2;

4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2. ä r förmyn­

dare elle r god man för part eller eljest parts ställföreträdare eller är

ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse

eller annan sadan Inrättning, som är part. eller, då kommun eller annan

sadan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som

handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;

-⬢ om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon,

som h ar del i saken eller av de ss utgång kan vänta synnerlig nytta eller
shada. siar i förhal lande, som avses i 4 ;

fr om han är parts vcderdeloman, dock ej om parlen sökt sak med

honom för att göra honom jävig;

om han i ann an rätt såsom domare eller befattningshavare fallat

som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller

skiljeman tagit b efattning därmed;

om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller

hräli purt eller vittnat eller varit sakkunnig; eller

Senaste lydelse 1948:71, �ndringen innebär bl.a. all andra stycket upphävs.

^^«naste lydelse 1971:875.

^^irasie lydelse 19 71":875

421

¬

background image

SFS 1973:240

9 om eljesl särskild omsländighel föreligger, som är ägnad all rubba

förlroendel lill hans oparliskhel i malcl.

5 KAP.

7 K Den som anslälles som allmän tolk eller eljesl förordnas all

biiräda som tolk skall inför rätten avlägga cd, att han efter bäsia

förstånd skall fullgöra det uppdrag, som lämnats honom. Finnes

anledning antaga att den som förordnas att biträda som tolk sk all

erhålla ytterligare uppdrag som tolk vid domstolen, må han av lägga cd
som avser även framtida uppdrag.

Angående eds utbytande mot försäkran på heder och samvete gälle

vad om vittncsed är stadgat .

8 §» Till allmän tolk så ock till tolk för den som är allvarligt hörsel-

eller talskadad utgår ersättning enligt vad därom är särskilt sta dgat.

Annan tolk äge av allmä nna medel åtnjuta arvode samt gotigörelse för
kostnad och tidsspillan efter vad rätten prövar skäligt; ersättningen

skall gäldas av statsverket.

9 KAP.

5 § Den som vid sa mmanträde inför rätten stör förhandlingen eller

tager fotografi i r ättssalen eller vägrar att efterkomma föreskrift, som

meddelats till ordningens upprätthällande, dömes till böter.Tillsamma

straff dömes den som muntligen inför rätten eller i rättegängsskrift

uttalar sig otillbörligt.

422

17 KAP.

9 §<⬢ Innan dom beslutas, skall överläggning hallas.

Då huvudförhandling ägt rum, skall samma eller sist nästa h elgfna

dag överläggning hållas och, om det kan ske. dom beslutas och
avkunnas, Erfordras pa grund av malels beskaffenhet radrum för

domens beslutande eller avfattande, må rätten besluta anstan
därmed; domen skall dock, om ej synnerligt hinder möter, skrifil'Slcm
avfattas och meddelas inom två veckor efter förhandlingens asslu-

lande. Avkunnas ej domen vid huvudförhandlingen, skall öen
avkunnas vid annat rättens sammanträde eller ock meddelas

'''|

den hålles tillgänglig å rättens kansli; vid huvudförhandlingen ^

underrältel.se givas om tiden och sättet för domens meddelande^

Vad nu sagts om mals avgörande efter huvudförhandling gå"*^ "

da mal avgör es vid sammanträde för muntlig förberedelse.

Avgöres eljest mål utan buvudförhandling, skall, så snart ske

överläggning hållas samt domen beslutas, skriftligen nvbidns

meddelas. Meddelandet skall ske genom att domen hålles

rättens kansli. Underrättekse om tiden för meddelandet skall se '

samma dag avsändas till part erna.

'Senaste lydelse 1968:193.

Senaste lydelse 1969:244.

¬

background image

Avkunnande nv dotn ma ske genom återgivande av domskälen och

SFS 1973: 240

sluiet j'imie meddelande av fullföljdshänvisning.

Har sKiljnklig mening förekommit, skall denna meddelas parlerna

pa sammn lid och sät t som domen.

18 KAF,

8§' Ersälining för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden

för räiiegängens förberedande och talans utförande jämte arvode till
ombud eller biträde, såvitt ko.stnaden skäligen varit påkallad för
Ltllvaraiagande av partens rätt. Ersättning skall ock utgå för partens-

arbete och tidsspillan i anledning av rättegången. Såsom åtgärd för

rättegångens f örberedande anse.s förhandling för biläggande av tviste­

fråga som har omedelbar betydelse för partens talan.

Inkassoälgärd som vidtagits före rättegången ersättes som rätte­

gångskostnad. Er sättning för sådan kostnad utgår enligt bestämmelser
som Konungen meddelar.

Ersättning för rättegångskostnad skall även innefatta ränta efter sex

procent frän dagen då målet avgöres til! dess betalning sker.

14§ Part. som vill erhålla ersättning för rättegångskostnad, skall,

innan handläggningen avslutas, framställa yrkande därom och uppgiva,
vari kostnaden består. Gör han det ej, äge han ej därefter tala a den
kostnad, som uppkommit vid samma rätt; dock må part, även om
yrkande ej framställts, erhålla ränta som avses i 8 § tredje stycket samt

ersättning för utskrift av rättens dom eller slutliga beslut.

Da rätten avgör mälet, meddele rätten Samtidigt beslut angående

rättegångskostnaden sä ock i fråga, som avses i 13 § första stycket.

Ingår i ersättning för rättegångskostnad arvode till ombud eller biträde,

skall arvodets be lopp angivas.

30 KAP.

7 §" innan dom beslutas, skall överläggning hållas. Har nämnd säte i
rätten, framstå!le ordföranden saken och vad lag stad gar därom.

Da huvudförhandling ägt rum, skall samma eller sist nästa helgfria

äag överläggning hållas och, om det kan ske, dom beslutas och

avkunnas. Finnes rå drum för domens beslutande eller avfattande ound­
gängligen erforderligt, mä*rätten besluta anstånd därmed; domen skall
dock, om ej synnerligt hinder möter, skriftligen avfattas och meddelas,
da den tilltalade är häktad, inom en vecka och i a nnat fall inom två

veckor efter förhandlingens avslutande. Avkunnas ej domen vid

huvudförhandlingen, skall den avkunnas vid annat rättens samman-
iräde eller ock meddelas genom alt den hålles litlgänglig å rättens
kansli; vid huvudförhandlingen skall underrättelse givas om tiden och

sättet för domens meddelande,

Avgöres mål utan huvudförhandling, skall, så snart ske kan, över-

'⬢'ggning hallas samt domen beslutas, skriftligen avfattas och meddelas,

'Senaste lydelse 1971:317.

lenaste lydelse 1969:101.

¬

background image

SFS 1973:240

^..H,^pl⬢indet skall ske genom att domen hålles tillgänglig å rättens
Tansli Underrättelse om tiden för meddelandet skall senast samntadag

''tvkunnalrav dom må ske genom återgivande av domslutet och

skälen jäm te meddelande av fullföljdshänv.snmg.

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna

pa samma tid och sätt som dom en.

När mål avgjorts, skall skriftlig underrättelse om utgången i m ålet

snarast givas den tilltalade. Närmare föreskrifter härom meddelas av

Konungen.

424

33 KAP.

1 § Ansökan, anmälan eller annan inlaga i rättegång skall innehålla

uppgift a domstolen samt p arternas namn och hemvist.

Parts första inlaga i rättegången skall innehålla uppgift å hans

personnummer och postadress. Vidare bör angivas partens yrke o ch
telefonnummer samt de övriga omständigheter, som äro av betydelse
för delgivning med honom. Har part vidtalat ombud att företräda
honom, skola ombudets namn, postadress och telefonnummer

angivas.

Stämningsansökan bör tillika innehålla uppgift å svaranden i de hän­

seenden som sägs i andra stycket.

Sker ändring i fö rhällande, som part sålunda uppgivit, skall pa rten

utan dröjsmål anmäla del till rätten.

3 §' Inlaga eller annan handling anses ha inkommit till rätten de n dag

dä handlingen eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen

är innesluten, anlänt till rätten eller kommit behörig tjänsteman till

handa. Underrättas rätten särskilt om att telegram till rätten anlänt till

telegrafanstalt, anses telegrammet ha inkommit redan när under­
rättelsen nätt behörig tjänsteman.

Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag

avlämnats i rättens kansli eller avskilts för rätten på postanstalt, anses

den ha inkommit den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till

handa närmast följande arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som ej är undertecknat skall

bekräftas av avsändaren genom undertecknad handling, om rätten

begär det.

9 §'" �r från part inkommen inlaga eller annan handling ej avfattad

pa svenska språket, må rä tten vid behov antingen förelägga parten att

tillhandahålla bestyrkt översättning av handlingen eller ock uppdraga

åt lämplig person att översätta handlingen. Efterkommes ej före­
läggande att tillhandahälla översättning, må handlingen lamnas ut an

avseende.

Den som biträtt rätten med översättning äge av allmänna medc

erhalla ersättning efter vad rätten prövar skäligt: i brottmål va"

a '^'8'rre för talan skall ersättningen gäldas av statsverket.

JSenasiclydelse 1947:616.

Förutvamnde 9 tj upphävd genom 1970:429.

¬

background image

36K.AP.

SFS 1973:240

3 gli Den som med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller ned-
siiii.inde släktskap eller svägerlag eller är syskon eller är i det svägerlag,

den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller som pä

liknande sätt är parten närstående, vare ej skyldig a u avlägga vittnes-

tnai-

Stat" iiag on till parts ställföreträdare i sädant förhållande, som nu

s.mti. äge han e j pä grund därav undandraga sig att vittna.

5^1; �mbels- eller tjänsteman eller den som är förordnad eller vald
;iii förrätta offentligt tjänsteärende eller utöva annan allmän befatt­

ning m a e j horas som vittne angaende nägot, varom han pa grund av

denna sin ställning har a tt iakttaga tystnad.

EJ heller ma advo kat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska,

kurator vid farniljcråd givningsbyrå, som drives av kommun, landstings­
kommun. församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden
höras angaende nä got. som pä grund av d enna deras ställning förtrotts

dem eller dc i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag

medgivet eller den, till vilkens förmän tystnadsplikten gäller,

samtycker därtill.

Rruiegängsombud, biträde eller försvarare må ej horas som vittne

om vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre

parten medg iver, att det mä y ppas.

Ulan hinder av vad i a ndra eller tredje stycket sägs vare annan än

försvarare skyldig att avgiva utsaga i mål ang ående brott, för vilket icke
är stadgal lindrigare straff än fängelse i tvä år.

Om tystnadsplikt för präst inom sven.ska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst ino m annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i sådant

samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om

nacot. som han vid hemligt skriflermäi eller under därmed jämförliga
förhållanden erfarit.

50 KAP.

'^§ Finnes vadetalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom

lid. skal! den av underrätten avvisas. Har vadeinlaga inkommit till

hovrätten före vadeiidens utgång, skall den omständigheten att inlagan

inkommit till u nderrätten först därefter ej föranleda alt den avvisas.

51 K .\p.

Finnes vadetalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom

räu lid. skall den av underrätten avvisas. Har vadeinlaga inkommit till

⬢lovräiten före vadetidens utgång, skall den omständigheten att inlagan

inkommit til! und errätten först därefter ej föranleda att den avvisas.

Il^vnasie lydelse 197! :875.

"Senaste lydelse 1969:680.

¬

background image

SFS 1973: 240

52 KAP.

2 § Finnes besvarstalan e j vara fullföljd pä föreskrivet sätt el ler inom

räli lid. skall den av underrätten avvisas. Har besvärsinlaga inkonm,-

till hovrätten före besvärstidens utgång, skall den omständigheten att

inlagan inkommit till underrätten först därefter ej föranleda att d en
avvisas.

55 KAP.

3 § Finnes revisionstalan ej vara fullföljd pä föreskrivet sätt el ler

_ __

Ann

lirw/rät I An nv/VMcnc

Wnr

inom rätt tid. skall den av hovrätten avvisas. Har revisionsinlaga

inkommit till högsta domstolen före revisionstidens utgång, skall den

omständigheten att inlagan inkommit till hovrätten först därefter ej

föranleda att den avvisas.

56 KAP.

3 § Finnes besvärstalan e j vara fullföljd på fö reskrivet sätt eller inom

rätt tid. skall den av hovrätten avvisas. Har besvärsinlaga inkommit till
högsta domstolen före besvärstidens utgång, skall den omständigheten

att inlagan inkommit till hovrätten först därefter ej föranleda att den

avvisas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrälta. T ill

yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed

Värt kungl. sigill bekr äfta låtit.
Stockholms slott den 11 ma j 1973.

Under Hans Maj;ts
Min allernådig ste Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAP

(L. S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.