SFS 1974:239

740239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:239 Lag

Utkom frän trycket

den 29 maj 1974

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen' att 5 kap. 2 § och 20 kap 14 §

rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

2

Tillträde till offentlig förhandling må, när rättens ordförande

finner skäl därtill, vägras den som enligt vad är känt eller må antagas ej
fyllt aderton år.

20 kap.

14 § �r målsäganden omyndig och rör brottet egendom, varöver han
ej råder, eller rättshandling, som han ej själv äger ingå, äge hans ställ­

företrädare angiva brottet eller tala därå. Rör brottet den omyndiges

person, äge den som har vårdnaden om honom angiva brottet eller tala

därå. Vad i 11 kap. 2-5 §§ är stadgat om part och ställföreträdare i

tvistemål äge motsvarande tillämpning beträffande målsägande, även

om han ej för talan.

Om rättegångsombud för målsägande gälle vad i 12 kap. är stadgat.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1974,

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

548

I Prop. 1974:44. LU 12, rskr 169.

^ Senaste lydelse 1969:168.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.