SFS 1981:741

810741.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:741

om ändring i rättegångsbalken;

den 21 juli 1981

utfärdad den 9juli 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 kap. 8 § rättegångsbalken skall

ha nedan angivna lydels e.

18 kap.

8

Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för

rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud
eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av

partens rätt. Ersättning skall ock utgå för partens arbete och tidsspillan i

anledning av rättegången. Såsom åtgärd för rättegångens förberedande an­
ses förhandling för biläggande av tvistefråga som har omedelbar betydelse
för partens talan.

Ersättning för rättegångskostnad skall även innefatta ränta efter sex pro­

cent från dagen då målet avgöres till dess betalning sker.

' Prop. 1980/81: 10, NU 30, rskr 429.

^ Senaste lydelse 197 4: 573. �ndringen innebär att andra styck et upphävs.

1427

¬

background image

SFS 1981:741

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1982. �ldre bestämmelser gäller;

⬢ '

dock fortfarande i fråga om kostnad för inkassoåtgärd som har vidtagits fö-

'

re nämnda dag.

I

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

!>

, ii-j'

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.