SFS 1984:400

840400.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:400

om amdriEig i rällegåEgsbalkeii;

utkom från trycket

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i rätte gångsbalken skall införas

en ny p aragraf, 20 kap. 15 a §, av nedan angivna lydelse.

20 kap.

15 a § Målsägande, som hörs med anledning av åklagarens talan och

som med hänsyn till brottets art eller annars kan antas vara i behov av

personligt stöd under rättegången, får åtföljas av lämplig person som

sådant stöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher

(Justitiedepartementet)

den 19juni 1984

Prop. 1983/84: 105, JuU 25, rskr 332.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.