SFS 1985:934

850934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:934

Lag

Utkom från trycket

om ändring i r ättegångsbalken;

i

den 12 december 1985

o;

Utfärdad den 5 december 1985.

c:

I

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 k ap. 8 § och 4 kap. 2 § rä tte-

c

gångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

8 §- För beredning och föredragning av mål i högsta domstolen finns h os
domstolen särskilda tjänstemän.

h

4 kap.

2

Domare, som a vses i 1 kap. 2 S, 2 kap.

3 § eller 3 kap. 4

utnämns

av regeringen.

' Prop, 1984/85: 215, JuU 19 85/86: 1, rsk r 17 ,

* Senaste lydelse 1982: 147,

⬢'

2114

' Senaste lydelse 1974:573.

r-,.

¬

background image

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1986.

SFS 1985:934

På regeringens vä gnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.