SFS 1988:6

880006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:6

Utkom från trycket

den 21 januari 1988

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 7 januari 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 22 kap. 2 och 5 §§ samt 35 kap.

5 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

22 kap.

2

Grundas enskilt anspråk på ett brott som hör under allmänt åtal, är

åklagaren på målsägandens begäran skyldig att i samband med åtalet

förbereda och utföra även målsägandens talan, om det kan ske utan vä­
sentlig olägenhet och hans anspråk inte är uppenbart obefogat. Vill måls-
äganden att anspråket skall tas upp i samband med åtalet, skall han anmäla
anspråket till undersökningsledaren eller åklagaren och lämna uppgift om
de omständigheter på vilka det grundas.

Finner undersökningsledaren eller åklagaren vid utredning angående

brott, att enskilt anspråk kan grundas på brottet, skall han, om det kan ske,
i god tid före å talet underrätta målsäganden om detta.

Första och andra styckena skall tillämpas också när anspråket övertagits

av någon a nnan.

5 § Har talan om enskilt anspråk tagits upp till behandling i samband

med åtalet, far rätten förordna att talan skall handläggas som särskilt mål
enligt reglerna för tvistemål, om en fortsatt gemensam handläggning skulle

medföra väsentliga olägenheter.

35 kap.

5 § Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full

bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får

rätten uppskatta skadan till skäligt be lopp. Så får också ske om bevisning­
en kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt
förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett

mindre belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

22

' Prop. 1987/88: I, JuU 14, rskr. 81,

^ Senaste lydelse 1969:588.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.