SFS 1988:820

880820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:820

Utkom från trycket

den 29 juni 1988

Lag

^

om ändring i rättegångsbalken;

l!

Utfärdad den 14 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 48 kap. 4 S rättegångsbalken

skall ha följande l ydelse.

48 kap.

4 §" Strafföreläggande får utfärdas beträffande brott, för vilket ej stadgas
svårare straff än böter, dock ej normerade böter, och beträffande brott, för
vilket stadgas dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Om dagsböter
skall användas som påföljd för brottet, får dock strafföreläggande utfärdas
endast när brottet ensamt eller tillsammans med annat sådant brott som nu

har nämnts förskyller högst etthundra dagsböter.

Det finns särskilda bestämmelser om strafföreläggande för brott som har

begåtts av någon som är under arton år.

Denna lag träde r i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88: \35 . JuU 3 6, rskr. 4 03.

- Senaste lydelse 1982: 1123.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.