SFS 1990:747

900747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag^

^

SFS 1990:747

om äedriFig i rättegångsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 44 kap. 10 § skall ha följa nde lydelse,
dels att det i baiken ska ll inforas två nya paragrafer, 18 kap. 3 a § och 44

kap. 7 b §, av följande lydelse.

18 kap.

3 a § Har den vinnande parten inlett rättegången genom ansökan om
stämning trots att saken lika gärna hade kunnat avgöras i mål enligt lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, är hans rätt till

ersättning för kostnader begränsad till vad han hade kunnat få i ett s ådant

mål.

44 kap.

7 b § Har käranden grundat sitt yrkande på ett skriftligt fordringsbevis
eller på en skriftlig utfästelse som rör annan fullgörelse än betalning, får

tredskodom meddelas även om svaranden efter foreläggande att skriftligen
avge s varomål vid påföljd av tredskodom uppfyllt vad som sägs i 7 a §

andra stycket men inte förmått visa sannolika skäl för sin inställning.

Första stycket gäller inte , om kärandens yrkande grundas på ett ömsesi­

digt förpliktande avtal och svaranden gör invändning om vederlaget.

Tredskodom enligt första stycket får inte meddelas om käranden mot­

sätter sig det.

10

Vid återvinning skall handläggningen av målet, i den del återvin­

ning har sökts, fortsätta där den slutade när frågan om tredskodom togs
upp. Avser återvinn ingsansökningen en tredskodom som meddelats med

stöd av 7 b § , får sådan tredskodom inte meddelas på nytt i målet .

En part mot vilken tredskodom meddelas på nytt har inte rätt till

återvinning i målet.

den 28 juni 1990

Denna lag träde r i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:85. JuU31, rskr. 311.

' Scnasic lydelse 1987:747.

1413

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.