SFS 1991:1139

911139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1139

om ändring i rättegångsbalken;

Utkom från trycket

den 9 juli 19 91

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 kap. 7 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

20 kap.

7

�&klagare får besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse)

under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej

åsidosätts:

1. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än

böter,

2. om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns

särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

3. om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för

detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet,
eller

4. om psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus eller i vårdhem för

vuxna enligt 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda eller särskilda omsorger enligt lagen (1985:568) om

särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. kommer till stånd.

' Prop. 1990/91:58, JuU34, rskr. 330.

' Senaste lydelse 1988:943.

2047

¬

background image

SFS 1991; 1139

�&tal får underlåtas i andra fall än som nämns i första stycket, om det av

särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla

den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omstän­
digheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lars Eklycke
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.