SFS 1970:1002

701002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 1002

Lag

om ändring i rättegångsballcen;

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott f örordna, att 10 kap. 10 och 17 §§ samt 14 kap. 5 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop, 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

¬

background image

2612

1970 ⬢ Nr 1002 och 1003

10 KAP.

10 §.i

Tvist om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om rätt till

servitut eller annan särskild rätt till egendomen eller om besittning av egen­

domen skall upptagas av rätten i den ort, där fastigheten är. Lag samma

vare, om t\dsten rör skyldighet för ägare eller innehavare av egendomen

att fullgöra något, som åligger honom i denna egenskap, eller, då nyttjan­

derätt eller annan särskild rätt till egendomen upplåtits, fråga är om veder­

lag för upplåtelsen, byggnads underhåll eller annat dylikt. Vad som sägs

i denna paragraf gäller dock ej arrende- eller hyrestvist.

Ligger fastigheten

huvuddelen ligger.

17 §.2

Ej vare

annan domstol;

4. t^ist, som avses i 9 eller 10 § eller eljest enligt lag skall upptagas av

domstol, som där sägs, om tvisten väckes vid annan domstol;

5. äktenskapsmål;

av domstol.

Ej heller

13 §.

Yrkande om

samma fordran.

14 KAP.

5 §.s

Vill part,

sådant anspråk.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

Ausso h ava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.