SFS 2016:502 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2016:502 Lag om ändring i rättegångsbalken
160502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

5 kap.

5 §

2

�verläggning till dom eller beslut ska hållas inom stängda dörrar, om

rätten inte finner att det kan ske offentligt. Hålls överläggning inom stängda
dörrar, får, förutom rättens ledamöter, närvara endast sådan rättens tjänsteman
som har att ta befattning med målet. När det finns särskilda skäl får rätten
tillåta även annan att närvara vid sådan överläggning.

Avkunnande av dom eller beslut ska ske offentligt. I den utsträckning

domen eller beslutet innehåller uppgift som omfattas av beslut om sekretess
enligt 43 kap. 8 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
ska dock avkunnandet ske inom stängda dörrar.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237.

2 Senaste lydelse 2009:401.

SFS 2016:502

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.