SFS 2016:510 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2016:510 Lag om ändring i rättegångsbalken
160510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 20 d § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

27 kap.

20 d §

2

Med hemlig rumsavlyssning avses avlyssning eller upptagning som

1. görs i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge

ljud, och

2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid samman-

träden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.

Hemlig rumsavlyssning får användas vid en förundersökning om
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra

år,

2. spioneri enligt 19 kap. 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemlig-

heter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av
eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för
en främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte leder till endast
böter,

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om

a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,
c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,
d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbal-

ken,

e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket brotts-

balken,

f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje

stycket brottsbalken,

g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,
i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbal-

ken,

j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § tredje stycket brottsbalken,

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Senaste lydelse 2014:1419.

SFS 2016:510

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:510

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om

straff för smuggling,

5. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1�3, om en så-

dan gärning är belagd med straff,

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 4, om en sådan

gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan
antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mikael Tollerz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.