SFS 2018:120 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2018:120 Lag om ändring i rättegångsbalken
180120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 1 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 46 kap. 15 a § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

46 kap.

15 a §

3

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den

tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i

högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i
förening,

2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller

håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvud-
förhandlingen eller

3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes

närvaro därför inte är nödvändig.

Första stycket 1 gäller också vid förverkande av villkorligt medgiven frihet

från fängelse om det inte finns anledning att förverka en strafftid som, sam-
mantagen med ett fängelsestraff som döms ut, överstiger sex månader. Ett be-
slut enligt 34 kap. 3 § brottsbalken ska likställas med de påföljder som anges i
första stycket 1.

Rättegångsfrågor får avgöras trots att den tilltalade har uteblivit.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:58, bet. 2017/18:JuU12, rskr. 2017/18:162.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/343/EU av den 9 mars 2016 om för-
stärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rätte-
gången i straffrättsliga förfaranden.

3 Senaste lydelse 2016:492. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS 2018:120

Utkom från trycket
den 13 mars 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.