SFS 2018:533 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2018:533 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2018-533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 6 §, 31 kap. 1 §, 48 kap. 2 §
och 49 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

21 kap.
6 §
2 En offentlig försvarare får entledigas av rätten om behovet av
offentlig försvarare upphör eller om det finns något annat skäl för det. Om
den misstänkte utser en annan försvarare, ska den offentliga försvararen
entledigas om det inte skulle medföra synnerlig olägenhet.

Ett byte av offentlig försvarare får beslutas av rätten, om det finns

särskilda skäl. Om en offentlig försvarare har bytts ut en gång, får ett nytt
byte ske bara om det finns synnerliga skäl.

En offentlig försvarare får inte utan rättens tillstånd sätta någon annan i

sitt ställe.

31 kap.
1 §
3 Om den tilltalade döms för brottet i ett mål där åklagaren för talan,
ska den tilltalade ersätta staten för det som betalats av allmänna medel i
ersättning till försvarare. Den tilltalade ska också ersätta staten för kostnaden
att hämta honom eller henne till rätten och för kostnaden för provtagning
och analys av blod, urin och saliv som avser honom eller henne och som har
gjorts för utredning om brottet.

Ersättningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader som inte skäligen

varit motiverade för utredningen, eller kostnader som vållats genom vårds-
löshet eller försummelse av någon annan än den tilltalade, hans eller hennes
ombud eller försvarare som utsetts av honom eller henne. Ersättnings-
skyldigheten omfattar inte heller det som betalats i ersättning till en för-
svarare för utlägg för tolkning av överläggning med den tilltalade.

Den tilltalade är inte i något annat fall än som avses i 4 § första stycket

skyldig att betala mera av kostnaden för försvararen än vad han eller hon
skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen
(1996:1619). Det som sägs i den lagen om kostnad för rättshjälpsbiträde
gäller i stället kostnad för offentlig försvarare.

Det belopp som den tilltalade ska betala får sättas ned helt eller delvis, om

det finns skäl till det med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans
eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden.

1 Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288.

2 Senaste lydelse 1983:920.

3 Senaste lydelse 2013:663.

SFS

2018:533

Publicerad
den

29 maj 2018

background image

2

SFS

2018:533

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ersätta under-

stiger en viss gräns som regeringen fastställt, ska han eller hon inte vara
ersättningsskyldig.

48 kap.
2 §
4 Strafföreläggande enligt detta kapitel innebär att den misstänkte
föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda,
som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid. Under
de förutsättningar som anges i 4 § andra stycket får strafföreläggande avse
villkorlig dom eller en sådan påföljd i förening med böter. Av 5 a § framgår
att ett strafföreläggande också får omfatta ett enskilt anspråk som avser
betalningsskyldighet.

Föreläggande av ordningsbot enligt detta kapitel innebär att den miss-

tänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad som bestämts enligt 14 §, som han
eller hon får godkänna omedelbart eller inom en viss tid.

Om ett brott är förenat med egendoms förverkande, annan sådan särskild

rättsverkan eller särskild rättsverkan i form av avgift enligt lagen (1994:419)
om brottsofferfond, ska också en sådan särskild rättsverkan omfattas av ett
strafföreläggande. Detsamma gäller kostnad för provtagning och analys av
blod, urin och saliv som avser den misstänkte och som har gjorts för utred-
ning om brottet. I fråga om sådan kostnad tillämpas bestämmelserna om
särskild rättsverkan.

Om ett brott är förenat med företagsbot ska boten också föreläggas genom

strafföreläggande som den misstänkte får godkänna.

49 kap.
5 §
5 En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett yrkande

om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som intervenient

eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om övertagande av ett
käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att

tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt
3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 §
andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig
vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med
en part under sanningsförsäkran,

4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om

ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att ersätta
rättegångskostnad,

5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde,
försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,

6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.

eller i brottmål om häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §,
en åtgärd som avses i 25�28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap.
brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare, avslagit en begäran om

byte av biträde eller försvarare eller utsett någon annan än den parten före-
slagit till ett sådant uppdrag,

4 Senaste lydelse 2010:575.

5 Senaste lydelse 1998:601.

background image

3

SFS

2018:533

8. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) i

annat fall än som avses i 5 eller 7,

9. avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av en

enskild part ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket,
eller

10. prövat en fråga enligt 33 kap. brottsbalken om avräkning av tiden för

vissa frihetsberövanden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. För salivprov som har tagits före ikraftträdandet gäller 31 kap. 1 § och

48 kap. 2 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.