SFS 2018:1700 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2018:1700 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2018-1700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 kap. 12 a och b §§ rättegångs-
balken ska ha följande lydelse.

28 kap.
12 a
2 § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den
som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om
syftet är att göra en dna-analys av provet och registrera dna-profilen i det
dna-register eller det utredningsregister som förs enligt lagen (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

12 b3 § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan
än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om

1. syftet är att genom en dna-analys av provet underlätta identifiering vid

utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och

2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för

utredningen av brottet.

Analysresultatet får inte jämföras med de dna-profiler som finns

registrerade i register över dna-profiler som förs enligt lagen (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller
i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.

Första stycket gäller inte den som är under 15 år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2010:363.

3 Senaste lydelse 2010:363.

SFS

2018:1700

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.