SFS 1993:200 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:200 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_200 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:200
Utkom från trycket
den 27 april 1993

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbal-

ken skall ha följande lydelse.

48 kap.

2 §2 Föreläggande enligt detta kapitel innebär att den misstänkte till

godkännande omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff, fast-
ställt vid strafföreläggande efter vad åklagaren anser att brottet bör föran-
leda och vid föreläggande av ordningsbot efter vad som bestämts enligt

14 §.

�r brott förenat med egendoms förverkande eller annan sådan särskild

rättsverkan, skall också denna föreläggas den misstänkte till godkännande.

4 §3 Strafföreläggande får utfärdas beträffande brott, för vilket inte fö-
reskrivs svårare straff än böter, dock inte normerade böter, och beträffan-
de brott, för vilket föreskrivs böter eller fängelse i högst sex månader. Om
dagsböter skall användas som påföljd för brottet, får dock strafföreläggan-
de utfärdas endast när brottet ensamt eller tillsammans med annat sådant
brott som nu har nämnts bör föranleda högst etthundratjugo dagsböter.

Det finns särskilda bestämmelser om strafföreläggande för brott som har

begåtts av någon som är under arton år.

1

Prop. 1992/93:4. bet. 1992/93: JuU 19, rskr. 1992/93: 223.

2

Senaste lydelse 1968: 193.

3

Senaste lydelse 1991:241.

663

background image

SFS 1993:200

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

664

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.