SFS 1993:348 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:348 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_348 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:348 Lag

om ändring i rättegångsbalken;

Utkom från trycket

den 2 juni 1993

utfärdad den 19 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 13 § och 46 kap. 11 §

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

4 kap.

13 §2 Domare är jävig att handlägga mål:

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan

vänta synnerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande

släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene
är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är
part närstående;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta

synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;

4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare,

god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är

ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller
annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan
menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvalt-
ningen av den angelägenhet målet rör;

5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon, som

har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada,
står i förhållande, som avses i 4;

6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med

honom för att göra honom jävig;

7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat

beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom
skiljeman tagit befattning därmed;

8. vid huvudförhandling i brottmål om han före denna huvudförhand-

ling har prövat frågan om den tilltalade har begått gärningen;

9. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt

part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller

10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba

förtroendet till hans opartiskhet i målet.

46 kap.

11 §3 Huvudförhandlingen skall, utan annat avbrott än som kan föranle-

das av bestämmelserna i 1 kap. 9 §, om möjligt fortgå i ett sammanhang till
dess målet är färdigt för avgörande. En påbörjad huvudförhandling får
uppskjutas endast om förhandlingen ägt rum enligt 3 § första stycket, om
det efter handläggningens början har kommit fram något nytt viktigt skäl

1

Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93: JuU29, rskr. 1992/93:326.

2

Senaste lydelse 1988:1260.

3

Senaste lydelse 1987:747.

920

background image

SFS 1993:348

eller bevis eller om rätten annars finner att det är nödvändigt. En uppskju-
ten huvudförhandling skall återupptas så snart som möjligt. �r den tilltala-
de häktad, skall förhandlingen återupptas inom en vecka från dagen för
föregående förhandlings avslutande eller, då han häktats därefter, från
dagen för hans häktande, om inte på grund av särskilda omständigheter ett
längre uppskov är nödvändigt.

Har en huvudförhandling uppskjutits en eller flera gånger, får fortsatt

huvudförhandling hållas, om den sammanlagda uppskovstiden uppgår till
högst femton dagar. I annat fall skall ny huvudförhandling hållas, om det

inte med hänsyn till målets beskaffenhet föreligger synnerliga skäl att hålla
fortsatt huvudförhandling och syftet med en sammanhållen huvudför-
handling inte eftersätts i väsentlig mån.

Utan hinder av bestämmelserna i andra stycket får fortsatt huvudför-

handling hållas i den mån uppskov har föranletts av en rättspsykiatrisk
undersökning, om det inte är olämpligt med hänsyn till uppskovets längd
och omständigheterna i målet.

Till en uppskjuten huvudförhandling skall parterna kallas omedelbart

eller genom särskild kallelse. I fråga om föreläggande gäller vad som sägs i
45 kap. 15 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. �ldre bestämmelser tillämpas

dock alltjämt i fråga om mål i vilka rätten har fattat beslut om rättspsykia-
trisk undersökning före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

921

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.